The news is by your side.

Kantoro ya ga Ramaphosa e latola go amega ga gagwe mo bosenying go latela go utswediwa kwa polaseng ya gagwe

Kantoro ya ga Mopresidente Cyril Ramaphosa e latotse fa a amega mo tiragatsong ya bosenyi go latela go utswiwa ga madi kwa polaseng ya gagwe ka Tlhakole wa 2020. Seno se latela fa morago ga gore tlhogo ya pele ya setheo sa tshireletsego ya Puso, Arthur Fraser a tlhatlhele kgetsi eo mo go yona a latofatsang gore bontlha bongwe jwa madi a a lekanyetswang go feta dimilione di le nne tsa didolara tsa Amerika, bo ne jwa utswiwa kwa polaseng ya ga Ramaphosa kwa Waterberg mme Ramaphosa a swela mapodisi le ba lekgetho ka

Mopresidente Cyril Ramaphosa o latofadiwa ka go swa ka lehunelo ka go utswetswa kwa polaseng ya gagwe

Madi ao a utswitseng ke bontlha bongwe jwa ao a lekanyetswang go feta dimilione tsa didolara tsa Amerika di le nne ao a neng a fitlhilwe kwa polaseng ya ga Ramaphosa kwa WaterbergRamaphosa o sule senku ka go senyediwa mme a se bule kgetsi kwa mapodising kgotsa go itsise ba tirelo ya lekgetho, mme morago a neela bao ba mo senyeditseng madi gore ba seka ba be ba rothisa mmutla madi ka ditiragalo tse tsa bosenyi. Tlhogo ya pele ya setheo sa tshireletsego sa Puso, Arthur Fraser o rebotse pegelo eo mo go yona a tlhalositseng

R3000. Madi a go reka lekwalo itshupo kgotsa lekwalo la mosepele mo Aforika Borwa

Tshedimosetso eno e tlhageleletse mo pegelong ya sepodisi fa morago ga katlholo ya badiri ba pele ba Lefapha la merero ya selegae KwaZulu Natal. Go ya ka mapodisi, Sandile Ngcobo wa dingwaga di le 33 mmogo le Phumlani Ndlovu wa dingwaga di le 46, ba ne ba direla Batswantle bao ba leng mo nageng kwa ntle le molao, makwaloitshupo le makwalo a mosepele mme ba ba duedisa R3000. Go begwa fa bobedi bono bo ne bo dirisa maina le dinomoro tsa itshupo tsa MaAfrika Borwa le ditshwantsho tsa Batswantle go dira makwaloitshupo a a

Lebelela: Aforika Borwa o boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele mo twantshong kgatlhanong le kanamo ya mogare wa Corona le…

MoPoresidente Cyril Ramaphosa o itsise fa naga e boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele

MoPoresidente Cyril Ramaphosa o itsise fa naga e boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele mo maanong ao a tsweletseng a Puso go lwantshana le kana...

Moporesidente Cyril Ramaphosa o itsise fa naga e boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele mo maanong a sesheng a go lwantshana le kanamo ya mogare wa Corona le bolwetse jwa Covid-19. Setshwantsho: Puso ya Aforika Borwa.

Puso ya Bokone Bophirima e kaya fa e tlile go natlafatsa matsholo a mokento mo Bojanala

Puso ya Bokone Bophirima e kaile fa e supile sedika sa Bojanala go natlafatsa matsholotsibiso le go rotloetsa baagi mo go yona, go ikwadisa le go entela mogare wa Corona. Tonakgolo namaotshwareletse, Motlalepula Rosho o tlhalositse seno ka nako eo mmogo le Mokhuduthamaga wa Boitekanelo, Madoda Sambatha, ba neng ba tshwere kopano le babegadikgang ka ga maano ao a tsweletseng mo Porofenseng go lwantshana le kanamo ya mogare wa Corona le bolwetse jwa Covid-19. Go ya ka dipalopalo tsa sesheng, sedika sa Bojanala se

Bokone Bophirima e tlile go nna le Tonakgolo e ntšha

Lekoko la ANC mo Bokone Bophirima le netefaditse mo pegelong gore go tlile go nna le phetogo mo ketapeleng ya Porofense. Go ya ka lekoko, kitsiso ka ga ketapele e ntšha mo Porofenseng e tlile go dirwa ka Labobedi 17 Phatwe 2021. Go solofetswe gore lekoko le tlile go itsise Tonakgolo e ntšha go latela go gotlhagotlhagana ga Tonakgolo ya ga jaana, Job Mokgoro le komiti tsamaiso ya lekoko mo Porofenseng. Go ya ka metswedi ya dikgang eo e farologaneng, Mokgoro yo o nnileng tonakgolo ka Seetebosigo wa 2018 go latela go

Recent Posts

Newsletter

Dikgang

Itsholelo, Kgwebo le Matlotlo

Boditšhaba

Boitekanelo

Boitapoloso

Metshameko

@theNWU e tshwara ditekô tsa kgwele ya dinaô

Fa o le motshameki yo o itshêpang wa kgwele ya dinaô ebile o le magareng ga dingwaga di le 18 le 23, tsamaêla kwa North West University kwa Mahikeng ka Lamatlhatso 04 Ferikgong 2019 go tsenêla ditekô tsa kgwele ya dinaô. Ditekô di tlile go simolola ka 08H00 mesong mme o tshwanetse e be o le MoAforika Borwa ka tsalo ebile o falotse materiki ka
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More