Gaabo Motho go thebe phatswa.

Dj Sumbody le motlhokomedi wa gagwe ba bolailwe

0 63
  • Dj Sumbody, yo o belegweng e le Oupa John Sefoka ke yo mongwe wa badiragatsi bao ba itlhomileng kwa pele ba mmino wa Mapiano mo Aforika Borwa
  • O itsege thata ka dipina Monate Mpolaye le Ayepyep gammogo le ka kgwebo ya mafelo a boitapoloso a Ayepyep kwa toropong ya Pretoria

Aforika Borwa o phaketse a tsoga ka dikgang tseo di utlwisang botlhoko go latela leso la yo mongwe wa bao ba itlhomileng kwa pele mo mererong ya boitapoloso mo nageng e leng Dj Sumbody.

Sumbody, mmogo le motlhokomedi wa gagwe ba wetswe ke leru la loso ka masa a Latshipi 20 Ngwanatsele 2022 kwa Woodmead kwa Gauteng, fa ba ne ba le mo tseleng go ya go diragatsa.

Ba lelapa ka setlamo sa mmino sa Sumsounds ba netefaditse dintsho tseno mme ba ikuetse gore ba neelwe tšhono ya go rulaganya tsa loso mo nakong e e thata eno.

Pegelo ya ba lelapa e tlhalosa gore Sumbody yo a itsegeng ka pina ya gagwe ya Monate Mpolaye le Ayepyep, yo e bileng gape e le rakgwebo, ‘o kopane le tiragalo ya madimabe eo e lebisitseng kwa go tlhokafaleng ga gagwe.

Kgabagare ditshwantsho mo mafaratlhatlheng a Twitter di tlhagisitse koloi eo go kaiwang e le ya ga Sumbody e na le diphatlha tsa dikolo go bontsha fa bapagami ba yona ba thuntsitswe.

Mapodisi a netefaditse dintsho

Mo pegelong, Mapodisi kwa Gauteng a ikuetse gore mongwe le mongwe yo o ka tsweng a na le tshedimosetso eo e ka ba thusang go tshwara bao ba nang le seabe mo losong la ga Sumbody le motlhokomedi wa gagwe, a ikgolaganya le bona ka tshedimosetso eo.

Mapodisi a tlhalositse fa a amogetse tshedimosetso ka tiragalo ya go thuntsiwa kwa Woodmead ka masa a Latshipi, mme e rile fa ba fitlha kwa lefelong la tiragalo, ba fitlhetse batho ba le babedi kwa mo gare ga VW Golf ka dintho tsa go thuntsiwa.

Batswasetlhabelo ka bobedi e leng mokgweetsi le mopagami, go ne ga netefadiwa fa ba tlhokafetse mme motho wa boraro yo o neng a kgweetsa BMW X5 o ne a isiwa kwa ditirelong tsa pholo ka ntlha ya dikgobalo tsa go thuntsiwa.

Ka nako ya go tlhokafala ga gagwe, Sumbody o ne a solofetswe go diragatsa kwa moletlong wa gagwe wa ngwaga le ngwaga wa All White Veuve Clicquot.

Ga jaana ga go na ope yo o tshwerweng tebang le dintsho tseno mme mapodisi a tlhalositse fa ba ise ba nne le tshedimosetso gore ke eng seo se tlhotlheleditseng dipolao tseno.

Mapodisi a tlhalositse fa ba boloditse letsholo go tsomana le babelaelwa mo dintshong tseno.