Gaabo Motho go thebe phatswa.

Kgetse ya bonweenwee kwa setheong sa bosetšhaba sa diteko e busediwa morago

0 267

Kgotlatshekelo e e kgethegileng ya bosinyi kwa Palm Ridge, Pretoria, e buseditse kwa morago, kgetse eo mo go yona batho ba le babedi ba latofadiwang ka bosenyi kwa setheong sa bosetšhaba sa diteko tsa boitekanelo.

Michael Sass wa dingwaga di le 57, yo e leng Motlhankedi wa matlôtlô kwa setheong sa bosetšhaba sa diteko tsa boitekanelo le Felicia Sekete wa dingwaga di le 32 yo e leng Mokaedi kwa setlamong sa Feliham, ba tshwerwe ke mapodisi a Diphakalane ka Latshipi 15 Phatwe 2021 ba latofadiwa ka bosenyi jo bo amanang le tender ya dilwana tsa itshireletso. (PPE)

Go ya ka Sebueledi sa Mapodisi Colonel Katlego Mogale, Sass le Sekete ba lebanwe ke ditatofatso tsa bonweenwee jwa ditender jwa madi a a fetang dimilione tsa diranta di le 14.4

Go ya pele Mapodisi a tlhalositse gore bobedi jono bo tlile go arabela ditatofatso tseo di akaretsang go tlola molao wa tsamaiso ya matlôtlô a setšhaba, bogodu le bonweenwee.

Sass le Sekete ba neetswe bail ya diranta di le dikete di le masome a mabedi mongwe le mongwe mme ba tlile go tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo ka 05 Diphalane 2021.