@theNWU e tshwara ditekô tsa kgwele ya dinaô

Fa o le motshameki yo o itshêpang wa kgwele ya dinaô ebile o le magareng ga dingwaga di le 18 le 23, tsamaêla kwa North West University kwa Mahikeng ka Lamatlhatso 04 Ferikgong 2019 go tsenêla ditekô tsa kgwele ya dinaô.

Latlhela bofofu fano
CAF e fetola tsamaiso ya dikgaisano tsa kgwele ya dinao mo Aforika

Ditekô di tlile go simolola ka 08H00 mesong mme o tshwanetse e be o le MoAforika Borwa ka tsalo ebile o falotse materiki ka kgonagalô ya go nna moithuti wa unibesithi.

Latlhela bofofu fano
Lefapha la Bosetšhaba la Botaki, Ngwaô le Metshamekô le nêêlana ka mabala a metshamekô kwa Ledig