Gaabo Motho go thebe phatswa.

Babelaelwa ba le 5 ba tlhagelela kwa kgotla tshekelo ya Wolmaranstad mabapi le ditatofatso tsa bogodu

0 377

Babelaelwa ba le Batlhano ba dingwaga tse di magareng ga 32 le 50 ba solofetswe go tlhagelela kwa kgotla tshekelo ya Wolmaranstad mabapi le ditatofatso tsa bogodu.

Go ya ka pegelo ya Mapodisi mo Bokone Bophirima, botlhano jono bo tshwerwe fa morago ga gore mapodisi a fitlhele ba tshwere ditlhare tseo di bolayang mofero gammogo le dikgetse tseo mo go tsona go neng go na le peo ya mmidi. Mapodisi a tlhalositse gore fa ba botsolotsa botlhano jono ka ga morwalo ono, ba ne ba palelwa ke go o arabela mo go kgotsofatsang mme ba ne ba tshwarwa.

Sepodisi se tlhalositse go ya pele gore boleng jwa morwalo yo o fitlhetsweng mo babelaelweng bo lekanyediwa go R900 000. 00 mme dipatlisiso go ya pele di supile fa morwalo o utswitswe kwa polaseng nngwe kwa Bothaville kwa Porofenseng ya Free State.

Kgabagare Mokomisinara wa Mapodisi mo Bokone Bophirima, Lieutenant General Sello Kwena o akgotse baagi ka tirisanommogo ya bona eo e lebisitseng kwa go tshwareng ga babelaelwa.

Babelaelwa ba tlile go tlhagelela kwa kgotla tshekelo gompieno, 04 Phatwe 2021.