Gaabo Motho go thebe phatswa.

Dinaga tsa Kitlaanô ya Yuropa (EU) di rebolela Sudan le South Sudan thuso ya madi

0 80

Komišhene ya Yuropa e itsisitse thuso ya madi a di-Euro di le 68 million (€68 million) go thusa bao ba amegileng thata go latela dikhuduego tsa kwa South Sudan. Kitsiso e dirilwe Labobedi 19 Seetebosigo 2018 kwa moshate wa Belgium; Brussels.

Naga ya South Sudan fa e sale e aparetswe ke dikhuduego go tloga ka Sedimonthole wa 2013 mme seno sa lebisa kwa go reng batho ba le bantsi ba tlogele magae a bona mme ba tshabele kwa Sudan wa boagisani.

Bao ba setseng kwa South Sudan ba iphitlhela ba lebagane le tlala le khumanego; go tlhokega ga mantlo; tlhôkêgô ya metsi go akaretsa le ditheo tsa phôlô.

Komišhene e reboletse Sudan €23 million mme ya rebolela South Sudan €45 million go netefatsa tshireletsego ya bao ba latlhegetsweng ke bonnô, go thusa ka kalafi go bao ba itemogelang phêpêlôtlase gammôgô le go neelana ka dijo le thebolelô ya ditirelo tseo di botlhôkwa jaaka metsi, phôlô le mantlo.

Ba mokgatlho wa Famine Early Warning System Network ba tlhagisitse pegelô eo e tlhabang pelo ka ga seêmô kwa Sudan le South Sudan.

Dingwaga di le tlhano tsa ntwa di tlogetse 70% ya baagi ba humanegile. Dikhuduego di akaretsa dikgatako tsa ditshwanelo tsa botho segolobogolo basadi le bana; bao gantsi ba betelelwang. Dikhuduego di akaretsa gape go gapiwa ga bana go diriwa masole le go senngwa ga maôkêlô le dikolo.

Mokgatlho wa Ditšhaba Kopano wa bana o itsisitse gore mo ngwageng wa 2017, ke baagi ba le 195 000 ba South Sudan bao ba tshabetseng ntwa kwa nageng ya Sudan; mo go bona 65% (126 750), ke bana.

Sudan ke e nngwe ya dinaga tsa Aforika tseo di nang le seêlô se se kwa godimo sa phêpêlôtlase. Ngwana a le 1 go tswa go ba le 6 o itemogela phêpêlôtlase mme a le 1 go tswa go ba le 20 o itemogela phêpêlôtlase eo e tseneletseng eo e lebisang kwa lesong fa e sa alafiwe.