Lebêlêla: Tona Angie Motshekga o tlhalosa ka go busetsa morago pulô ya dikolo.

Dikolo mo Aforika Borwa di ne di solofetswe go bula Musopologo 1 Seetebosigo 2020 go latela go tswalêlwa ka Mopitlwe fa mogare wa Corona o aparêla naga.

Latlhela bofofu fano
Baithuti ba busetswa gae ka ntlha ya go se tle ka pampiri e e thaepêlang

Seno ga se a dirêga ka ntlha ya fa dikolo di le dintsi di se mo maêmông a go bula ka ntlha ya go tlhaêla ga ditlamêlô tse di maleba go laola le go thibêla kanamô ya mogare.

Latlhela bofofu fano
'Fa e le gore o swêtsa go se ise ngwana sekolong, o tshwanetse o netefatse gore o mo kwadisetsa go ithuta a le kwa gae' Tona Angie Motshekga

Lebêlêla puo ya Tona ya Thutô ya Mothêô mo Aforika Borwa, Angie Motshekga fa a nêêlana ka mabaka ao a dirileng gore pulo ya dikolo e busetswe morago.

Latlhela bofofu fano
Nna o bolokêsegile kwa dithêông tsa thuto e e kgolwane

Minister Angie Motshekga briefs media on the readiness for the reopening of schools

For more news, visit sabcnews.com and also #SABCNews, #Coronavirus, #COVID19 on Social Media.

Tona Angie Motshekga o tlhalosa gore goreng dikolo di sa bulwe gompieno, 1 Seetebosigo 2020. Video: SABC NEWS