Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lefapha la Merêrô ya Selegae, Tikologo le Tsweletsopele ya Temôthuo le tlhôma semmuso lenanêô la go lwantsha tlala mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima

0 117

Lefapha la Merêrô ya Selegae, Tikologo le Tsweletsopele ya Temôthuo la Bokone Bophirima le ne ka Labobedi 19 Tlhakole 2019, la tlhôma semmuso lenanêô la dimilione tsa diranta di le 5.5 la go lwantsha tlala mo Porôfênseng.

Lenanêô leno leo le ungwetseng malapa a le 200 go tswa mo didikeng di le nne tsa Porôfênse ya Bokone Bophirima, le tlhomilwe semmuso mo  karolong ya Robega mo motseng wa Chaneng mo Pusoselegaeng ya Rustenburg.

Mokhuthamaga wa Lefapha la Tshireletsego ya Setšhaba le Botsamaisi jwa Dipalangwa, Rre Mpho Motlhabane o tlhomile lenanêô mo boemong jwa Mokhuthamaga wa Lefapha Desbo Mohono yo o paletsweng ke go nna gona ka ntlha ya bolwetse.

Motlhabane o kaile fa ka lenanêô leno, Lefapha le ikaelela go fokotsa botlhoki le go lwantsha tlala ka go nêêla baungwêlwa dikgogo, ditlhare tsa maungo gammôgô le ditshingwana tsa merôgô gore ba iphidise ka tsona le go rekisa tse dingwe.

Mokhuduthamaga Motlhabane o tlhalosa maikaêlêlô a Lefapha ka lenanêô la go lwantsha tlala.

Mme Mpho Seabelo ke yo mongwe wa baungwêlwa mme o nêêtsweng dikgogo tsa selegae di le 40, ditlhare tsa maungo gammôgô le tshingwana ya merôgô.

Seabelo o kaile fa a itumeletse ebile a leboga thata ka thuso eo Lefapha le mo nêêtseng yona.

Go tswa ka fa molêmêng: Mokhuthamaga Mpho Motlhabane, Mme Mpho Seabelo le tlhôgô ya Lefapha Rre Poncho Mokaila.

Mo puong ya gagwe le bao ba neng ba tsenetse tlhômô ya lenanêô, Motlhabane o tlhalositse gore tlhokêgô ya dijo mo metsemagaeng a Porôfênse ke tlhobaborôkô mme bontsi bo iphitlhêlang bo ja dijo tseo di se nang dikotla.

Tiragalô ya gompieno e bontsha maikaêlêlô a rona jaaka Puso go netefatsa gore mongwe le mongwe o kgona go ja dijo tseo di nang le dikotla le gore tshwanêlô ya mongwe le mongwe go phela kwa ntle le tlala e a diragatswa.

Mokhuduthamaga Mpho Motlhabane

Motlhabane o tlhalositse gape gore baungwêlwa ba tlile go itsisiwe badiri ba Lefapha bao ba tlileng go dira le bona go ba fa maele le go netefatsa gore lenanêô leno ga le phutlhame.