#NTCE2019 Re buisane le basha ba setlamo sa digital tourism sa Phoka Africa ka tiro eo ba e dirang mo go tsa bojanala

Baithuti le bannaleseabê mo go tsa bojanala ba ne go simolola ka Labone 19 Lwetse 2019 go fitlha ka Lamatlhatso 21 Lwetse 2019 ba thologêla kwa The Royal Marang Hotel, Rustenburg go tsenela dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala.

Latlhela bofofu fano
Lekôkô leo le eteletseng puso kwa pele la ANC le ikuela kwa pusong go theosa tlhwatlhwa ya data

Kwa go tsona dipontsho tse re buisane le basha ba Phoka Africa go re bolelela ka setlamô sa bona seo maikaelelo a sona e leng go tlhagisa mafelo a bojanala ao batho ba sa itseng ka ona.

Latlhela bofofu fano
Lebêlêla: Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa o êma Setšhaba ka lefoko ka dikgatô tsa sešheng tsa Puso tebang le Covid-19

Reetsa puisano ya rona le Phoka Africa fano:

Phoka Africa ba tlhalosa ka sethêô sa bona seo se dirang digital tourism.