Puso ya Bokone Bophirima e kaya fa e tlile go natlafatsa matsholo a mokento mo Bojanala

Tonakgolo namaotshwareletse, Motlalepula Rosho. Setshwantso: Puso ya Bokone Bophirima.

Puso ya Bokone Bophirima e kaile fa e supile sedika sa Bojanala go natlafatsa matsholotsibiso le go rotloetsa baagi mo go yona, go ikwadisa le go entela mogare wa Corona.

Tonakgolo namaotshwareletse, Motlalepula Rosho o tlhalositse seno ka nako eo mmogo le Mokhuduthamaga wa Boitekanelo, Madoda Sambatha, ba neng ba tshwere kopano le babegadikgang ka ga maano ao a tsweletseng mo Porofenseng go lwantshana le kanamo ya mogare wa Corona le bolwetse jwa Covid-19.

Go ya ka dipalopalo tsa sesheng, sedika sa Bojanala se padimotswe thata ke mogare ka palogotlhe ya batho ba le 65 602 bao ba tshwaetsegileng fa e sale naga e aparelwa ke leru la Corona ka Mopitlwe wa 2020.

Latlhela bofofu fano
Bathusi ba mo malapeng ba gaufi le gore ba duêlêlwe dikgobalo tsa mo tirong

Batho ba le 1211 ba latlhegetswe ke botshelo fa e sale Mopitlwe 2020 go fitlha ga jaana, mme ke batho ba le 62 845 mo sedikeng bao ba fodileng morago ga go tshwaediwa ke mogare. Dikgetse tsa bao e leng gore ga jaana ba netefaditswe fa ba tshwaetsegile ke 1546 mme ke batho ba le 88 bao go netefaditsweng fa ba tshwaetsegile mo diureng di le 24 tseo di fetileng.

Latlhela bofofu fano
Tona ya matlotlo, Malusi Gigaba o isa pegelo ya Mosireletsi wa Sechaba tshekatshekong ya semolao.

Tonakgolo Rosho o tlhalositse gore ba supile Bojanala jaaka e le yona e nang le dipalo tse di kwa godimo ka tshwaetsego mme ebile e le sedika seo se nang le meepo gammogo le diteropo tseo di ikgethileng mo itsholelong jaaka Rustenburg le Brits.

Latlhela bofofu fano
Positive Gospel International ka tshwaraganêlô le mekgatlho e mengwe ba tshwara letsatsi la boditšhaba la bana kwa Mabeskraal

Ga jaana mafelo a le mantsi ao a neelanang ka mokento mo sedikeng ga a tlhoke gore fa motho o batla go kenta o ikwadise mme o emele go bitswa, o ka tsamaya fela ka lekwaloitshupo mme wa itlhagisa. Teng fela foo o tla thusiwa mme o newe mokento wa gago. Ga jaana ke batho ba go tloga ka dingwaga di le 18 go ya kwa godimo bao ba buletsweng go kentiwa mo nageng ka kakaretso.