‘Fa e le gore o swêtsa go se ise ngwana sekolong, o tshwanetse o netefatse gore o mo kwadisetsa go ithuta a le kwa gae’ Tona Angie Motshekga

Fa o le motsadi mme o na le letswalô la go romêla ngwana wa gago kwa sekolong fa dikolo di bulwa gape go simolola ka 08 Seetebosigo 2020, o tshwanetse o netefatse gore o kwadisa ngwana go ithuta a le kwa lapeng.

Seno se tlhalositse ke Tona ya Lefapha la Thuto ya Mothêô, Angie Motshekga fa a ne a tlhagisa mabaka ao a dirileng gore dikolo di se builwe ka 01 Seetebosigo 2020 jaaka go ne go rulagantswê kwa tshimologông.

Latlhela bofofu fano
Mokhuduthamaga wa @nwdesd o ikuela kwa batsading go êla tlhôkô pabaletshego ya bana

Motshekga o tlhalositse gore le fa batsadi ba na le tshwanêlô ya go se romêle bana kwa dikolong, ba tshwanetse ba tlhaloganye gore thutô mo Aforika Borwa e a patêlêtswa mo baneng ba dingwaga di le thataro go ya go di le sometlhano. Ka jalo batsadi ga ba kitla ba dumelêlwa go ntsha bana kwa dikolong mme ba sa ba direle dithulaganyo tsa go bona thutô ka mokgwa mongwe.

Latlhela bofofu fano
@RustenburgLM e tlhoma lenanêô la go tlamêla basetsana ka mesangwana (dipads)

Motshekga o gakolotse batsadi go ikgolaganya le ditlhôgô tsa Lefapha mo Diporôfênseng go bona tshedimosêtso go ya pele mabapi le go ruta ngwana a le kwa lapeng.

Latlhela bofofu fano
Pusoselegae ya Moses Kotane e keteka kgwedi ya dipalangwa, baithuti ba lekgolo ba nêêlwa diperetshitswana

Rêêtsa Tona Angie Motshekga fano: