Lebelela: Aforika Borwa o boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele mo twantshong kgatlhanong le kanamo ya mogare wa Corona le bolwetse jwa Covid-19.

MoPoresidente Cyril Ramaphosa o itsise fa naga e boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele

MoPoresidente Cyril Ramaphosa o itsise fa naga e boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele mo maanong ao a tsweletseng a Puso go lwantshana le kana…

Moporesidente Cyril Ramaphosa o itsise fa naga e boela kwa legatong la bobedi la kiletso ya mesepele mo maanong a sesheng a go lwantshana le kanamo ya mogare wa Corona le bolwetse jwa Covid-19. Setshwantsho: Puso ya Aforika Borwa.
Latlhela bofofu fano
Puso e itsise R500bn e le Madi a namola manokobe a #COVID-19