Gaabo Motho go thebe phatswa.

5 e tshwarêlwa go epa diminerale e se mo molaong

0 136

Mapodisi kwa Klerksdorp a tshwere babelaêlwa ba le 5 mme ba ba latofatsa ka go epa diminerale e se ka fa molaong. 

Go ya ka sebueledi sa Mapodisi Mokôlônêlê Adéle Myburgh, mo tiragalong eno ya Laboraro 20 Ngwanatsele 2018, mapodisi a gapile ditone di le 3 tsa kopore, dithunya di le 2, matlhatlhêlwa, fenitšhara, dijo gammôgô le didirisiwa tsa meepô.

Setshwantsho ka SAPS.

Go tshwarwa ga babelaelwa go tla malatsi a le supa morago ga gore baepi ba bangwe ba diminerale e se ka fa molaong ba thuntsane le Mapodisi mme ba inaya naga kwa moepong yo o sa tlholeng o dira wa Shiva Mine gaufi le Hartebeesfontein ka 15 Ngwanatsele 2018.

Go tloga fa letsholo la go tlisa maêmô ka fa tlase ga taolo mo Klerksdorp le simolola ka 06 Diphalane 2018, babelaêlwa ba le 47 ba tshwaretse go epa diminerale e se ka fa molaong, ba le 7 ba tshwaretswe go nna le dithunya tseo di seng ka fa molaong mme ba le 31 ba fitlhetswe ba sena makwalo a boitshupo a mo nageng.

Go ya ka Myburgh, dithoto gammôgô le lerole la gauta tseo mapodisi a di gapileng go fitlha ga jaana di lekanyediwa go fitlha go R5.1 million.

Mokimisinara wa Mapodisi mo Porôfênseng Lefotênêntê General Baile Motswenyane o akgotse mapodisi le batsaya-karolo ba bangwe mo twantshong ya bosinyi ka go tshwara babelaêlwa mme a tlhalosa gore letsholo la go tlisa maêmô mo taolong le tlile go tswelêla pele.