Gaabo Motho go thebe phatswa.

Go solofelwa fa dikolo kwa Madibogo Pan di tla tsena gape

0 79

Seno e le go latela kopano eo e neng e tshwerwe ke ditona tsa puso mmogo le baeteledipele jwa baagi le baagi ka kakaretso.

Dikolo kwa motseng wa Madibogo Pan kwa pusoselegaeng ya Ratlou di solofetswe go boela ditsena gompieno 4 Seetebosigo 2018.

E setse e le sebaka sa dikgwedi di feta di le tharo thuto e ntse e kgoreletsegile kwa motseng, seno e le morago ga dikhuduego tseo di sa leng di ntse di runya mme di boela di okobala tseo mo go tsona baagi ba ntseng ba ngongoregela thebolo ya ditirelo.

Lefapha la thuto le tsweletso ya metshameko mmogo le la dipusoselegae le mantlo, a tlhalositse fa kopano eo e neng e tshwerwe ka 29 Motsheganong 2018, e sweditse ka gore dikolo di tla simolola go tsena gape gompieno 4 Seetebosigo 2018.

Log into Facebook | Facebook

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

Kgabagare bobegakgang jwa koporasi kgaso ya Aforika Borwa bo begile fa Lefapha la thuto mo Porofenseng le tlhalositse fa le na le leano la go netefatsa fa baithuti ba tla newa chono go tswalela sekgala seo ba latlhegetsweng ke dithuto ka sona ka nako ya dikhuduego.

Tsholofelo ke gore lefapha le tla buisana le mekgatlo eo e emeletseng barutabana gore ba seka ba tswala fa dikolo di ya malatsing a boikhutso a bogareng jwa ngwaga, seno e le gore barutwana ba tswale sekgala. Go lebeletswe gape le gore baithuti ba tla tsena sekolo le ka Lamatlhatso.