Gaabo Motho go thebe phatswa.

Pusoselegae ya Moses Kotane e itsise tekanyetsokabo ya R1, 1 billion

0 75

Pusoselegae ya Moses Kotane e itsisitse fa tekanyetsokabo ya ngwaga wa 2018/19 e le R1, 1 billion, e mo go yona go akarediwang R859 million e le ”operating budget’ mme R242 million e le ‘capital budget’.

Moeteledipele wa Pusoselegae; Majoro Ralesole Diale o itsisitse tekanyetsokabo fa kgotlatsamaiso ya Pusoselegae e ne e tshwerwe kopano ya yona kwa motseng wa Vrede ka 31 Motsheganong 2018.

Pusoselegae e solofetse fa e tlile go fepa tekanyetsokabo ya yona ka lotseno go tswa go:

  • Madi a dikago kgotsa dithoto (Property rates) a a kana ka R124, 7 million
  • Madi a ditirelo (Service charges) a a kana ka R145, 0 million
  • Morokotso (Interest revenue) a a kana ka R6, 9 million
  • Madi a morokotso go tswa go bao ba nang le disuga le pusoselegae (Interest on outstanding debtors) a a kana ka R64 million
  • Madi a pharakano (Traffic fines) a a kana ka R5 million.
  • Digrant le disubsidy a a kana ka R393, 0 million le
  • A mangwe a a kana ka R3, 4 million ao a akaretsang a tuelo ya dilaesense, ditsha, ditender le a mangwe.

Majoro o itsisitse gore mo ngwageng ono ba lebeletse go bona letseno la bona le wela tlase go nna R742 million go tswa go R745 million mo ngwageng yo o fetileng.

Kwelotlase ke ka ntlha ya thebolelo ya ditirelo tseo di sa duelelweng  tseo monongwaga di sa akarediwang mo mading a lotseno.

Mo puong ya gagwe pele a itsise tekanyetsokabo, Majoro o amogetse dikgwetlho tseo di mamereng kgaolo ya Moses Kotane mme a solofetsa fa jaaka pusoselegae ba tla leka go samagana le tsona go dira fetola kgaolo go nna sekai mo dipusoselegaeng tse dingwe le mo nageng ka bophara.

Ke tlhagisa tekanyetsokabo eno ka kitso eo e feletseng gore re na le madi ao a sa lekanang go samagana le thebolelo ya ditirelo eo e saletseng kwa morago, ke ka moo tekanyetsokabo eno e rulagantsweng go lebetswe thata ditlhokego tseo di tlhomilweng kwa pele tsa baagi. Le mororo re na le letseno le le kwa tlase, seno ga se a tshwanela go re pallisa mo maitlhomong a rona a go reclaim maemo a rona a pele go nna mmasepala o o itlhomileng pele ka thebolo ya ditirelo go baagi mme ebile gape re ipelafatsa ka go eta pele tsamaiso mo porofenseng le naga ka bophara.

Tekanyetsokabo eo rebotsweng e ne ya amogelwa ke makokokganetso a COPE, AIC mmogo le DA. Lekoko la EFF le ne le sa tsenela kopano. Tekanyetsokabo e tlile go tsena tirisong fa Phukwi a simolola.