Gaabo Motho go thebe phatswa.

Pusoselegae ya Moses Kotane e tlile go neelana ka tekanyetsokabo ya 2018/2019

0 160

Pusoselegae ya Moses e tlile go neelana ka tekanyetsokabo ya yona ya ngwaga wa matlotlo wa 2018/2019.

Pusoselegae e rebotse kitsiso tekanyetsokabo e tlile go tshwarwa ka Labone 31 Motsheganong 2018 ka ura ya Lesome mo mesong, kwa ntlolehalahaleng ya morafe kwa motseng wa Vrede.

Majoro Ralesole Diale o tlile go neelana ka puo ya tekanyetsokabo eo e tlileng go baya baagi ba pusoselegae mo leseding ka gore ke diporagerama le diporejeke difeng tseo pusoselegae e tlileng go di tsweletsa mo ngwageng wa 2018/19.

Log into Facebook | Facebook

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.