Gaabo Motho go thebe phatswa.

Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Job Mokgoro o tshwara dikopano le badiredipuso

0 89

Metsêlêtsêlê ya dikopano e tshwarwa go utlwa maikutlo a badiredipuso tebang le tsamaiso ya puso.

Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Job Mokgoro o sa tswa go tsaya karolo go ralala didika tsa Porofense a kopana le badiredipuso mo letsholong la go utlwa maikutlo a bona tebang le tsamaiso ya puso.

Dikopano di ne di tshwerwe mo didikeng tsa Bojanala, Dr Ruth Segomotsi Mompati gammogo le Dr Kenneth Kaunda go latela go tshwarwa ga kopano ya mothale yono kwa sedikeng sa Ngaka Modiri Molema go sale gale.

Fa a ne a eme badiredipuso ba sedika sa Bojanala ka lefoko, Mokgoro o gateletse gore ba tshwanetse ba eteletse dikgatlhegêlo tsa baagi pele, go lebeletswe moano wa Bathopele.

Badiredipuso ba sedika sa Dr Ruth Segomotsi Mompati ba tlhagisitse matshwenyego mo ditheong tsa phôlô ao a akaretsang tlhaelo ya diemelense le dikago tseo di fetogang matlôtla. Mokgoro o ne a netefaletsa badiredipuso fa matshwenyego a bonwa a tla sekegelwa tsebe le gore o tla boela kwa go bona mo nakong e e khutshwane go neelana ka dikarabo.

Kwa sedikeng sa Dr Kenneth Kaunda badiredipuso ba kopile tonakgolo go samagama le bobodu jo bo akaretsang go itshunya nko ga bapolotiki mo tsamaisong ya dipusoselegae, go thapiwa ka lesika, go tlhaela ga didirisiwa gammôgô le tlhaelo ya badiri. 

Mokgoro fa a sale a tsweletsa matsholo ano a dikopano go ralala Porofense e le go ikitsise semmuso le go utlwa maikutlo a badiredipuso ka tsamaiso ya puso mo Porofenseng. O netefaditse fa a utlwile maikutlo a badiredipuso mme a tla netefatsa gore o tla tlhagisa maikutlo ao kwa mafapheng a a maleba gammôgô le kwa dipusoselegaeng tseo di amegang.