Gaabo Motho go thebe phatswa.

Ba ditirêlô tsa lekgêtô (SARS) ba tshwara basinyi kwa molelwaneng wa Beit Bridge

0 75

Mo letsholong kgatlhanong le bosenyi, mapodisi mmôgô le ba ditirêlô tsa lekgêtô, ba tshwere babelaelwa bao ba fitlhetsweng ka dithunyi mmôgô le disekerêtê tse di seng ka fa molaông. Setshwantsho: Se rebotswe; SARS


 

Ba ditirêlô tsa lekgêtô ba Aforika Borwa mmôgô le sepodisi sa Aforika Borwa, ba tshwere babelaelwa fa morago ga phuruphutsho kwa molelwaneng wa Beit Bridge.

Mo tiragalong ya ntlha ka Labone 19 Phukwi 2018, mapodisi a ne a emisa koloi eo e neng e tlhaga kwa Zimbabwe mme mo go yona ba fitlhela dikgwama di le pedi. Fa ba botsolotsa mokgweetsi wa koloi gore dikgwama ke tsa ga mang o ne a re ga a itse, mme fa ba di bula ba fitlhetse go na le dithunyi ka fa gare. Tlhwatlhwa ya dithunyi e lekanyediwa go R75 000. Mokgweetsi o ne a tshwara mme koloi ya tseelwa kwa dikagong tsa SARS go kgontsha ba molao go tswelela ka dipatlisiso go ya pele.


Mabôkôsô a disekerêtê a ne a fitlhilwe mo gare ga mafêêlô. Setshwantsho: Se rebotswe; SARS

Mo tiragalong ya bobedi eo e diragetseng ka Lamatlhatso 21 Phukwi 2018, ba ditirêlô tsa lekgêtô ba ne ba emisa bese go e phuruphutsha mme mo phuruphutshong eo, ba ne ba fitlhela disekerêtê tsa Pacific Blue tseo di lekanyediwang go R966 915.

Disekerêtê tseo go kaiwang e le tsa moagi wa Zimbabwe go begwa di ne di kwadisitswe gore ke mafêêlô kwa go ba lekgêtô, mme fa mafêêlô ao a sekasekwa sentle ga fitlhelwa gore disekerêtê di fitlhilwe ka mo gare ga ona.

Mmelaelwa o ne a neelwa mapodisi.