Gaabo Motho go thebe phatswa.

Magalies Water e bula semmuso sethêô sa diteko tsa tlhatlhobo ya metsi

0 109

Setlamô seo se tlamêlang dipusoselegae tseo di farologaneng mo nageng ka metsi sa Magaliesberg Water, se ne ka Labone 24 Ferikgong 2019 sa bula semmuso sethêô sa diteko tsa tlhatlhobo ya metsi.

Sethêô seo se fitlhêlwang mo terôpông ya Brits mo pusoselegaeng ya Madibeng se solofetswe fa se tla thusa mo tlamêlong ya metsi a a phêpa ao a bolokesêgileng go baagi ba Porôfênse ya Bokone Bophirima gammôgô le diporôfênse tse dingwe tseo di tlamêlwang ke setlamô sa Magalies Water ka metsi.

Go lebeletswe gore sethêô se tla dirisetswa ditekô tsa metsi; dipatlisiso le kelôtlhôkô ya metsi ao a nowang; kelôtlhôkô ya ditirelo tsa metsi a a leswe gammôgô le kelôtlhôkô ya dinoka le matamo.

Sethêô se butswe semmuso ke Motlatsatona wa merêrô ya metsi le digweregwere Mmê Pamela Tshwete mo molêtlông yo o neng o tsenetswe gareng ga ba bangwe, ke baithuti go tswa mo dikarolong tsa pusoselegae ya Madibeng; baeteledipele ba pusoselegae ya Moses Kotane le Madibeng gammôgô le Magosi le baagi ka kakaretso.

Fa a bua le batlamolêtlông, Tshwete o gateletse fa setlamô se tlile go tokofatsa boleng jwa metsi ao a nowang.

Motlatsatona Tshwete o tlhalosa ka bao ba tlileng go tswelwa mosola ke sethêô sa ditekô sa tlhatlhobo ya metsi sa Magalies Water

“Tlhabololo e e botlhôkwa eno e tla mo nakong eo naga e lebaganeng le tlhôkêgô ya metsi a boleng jwa maêmô a a kwa godimo. Ke le kopa gore lo tlhokomêle sethêô seno le go netefatsa fa se tla aga se le mo maemong a a namatshang ao mo go ôna se tla tswelêlang go tswela botlhe mosola” Pamela Tshwete.

Tshwete o ne gape a gakolola Basha gore gore ba dirise ditšhono tsa go ithuta tseo di fitlhelwang mo Lefapheng la merêrô ya metsi le digweregwere go akaretsa go tlhôtlhiwa ga dialogane mo maphateng ao a farologaneng mo Lefapheng le dithuso tsa matlole go tsweletsa dithutô pele kwa dithêông tsa thuto e kgolwane.

Yo mongwe wa dialogane tsa Saense, Onkarabile Mooketsa yo o bonang thupêlêlô mo sethêông sa diteko tsa metsi sa Magalies Water o tlhalosa ka tiro ya gagwe mo sethêông