Gaabo Motho go thebe phatswa.

Ditlamô tseo di santseng di nêêlana ka matlole go tsweletsa dithutô mo ngwageng wa 2019

0 91

Mo nakong eno, baithuti ba le bantsi ba setse ba na le netefaletso ya gore ba tlile go bona kae madi a go tsweletsa dithutô tsa bona pele kwa dithêông tsa thutô e e kgolwane mo ngwageng ono wa 2019.

Go bao ba iseng ba bone netefaletso, go santse go na le ditlamô tseo di santseng di amogêla dikopô tsa dithuso tsa madi a go tsweletsa dithutô pele.

Setlamô sa meêpô sa Sibanye-Stillwater se na le porôgerama ya thuso ya matlole eo gape mo go yona setlamô se thapang bao se ba isitseng sekolong ka nako ya fa ba santse ba tsena sekolo, seno e le go ba kgontsha go nna le maitemogelo a tiro fa ba ntse ba le mo sekolong. Go bona tshedimosetso go ya pele, tsatsanka fano kgotsa golagana le Polelo Matloga mo 011 278 9664. Letlha la go tswalelwa ga dikopô ke 25 Ferikgong 2019.

Go bao ba nang le kgatlhegô ya go ithutêla tsa matlôtlô, setlamô sa Deloitte se nêêlana ka thuso ya matlole. Go bona tshedimosetso go ya pele le go kopa thuso, tsatsanka fano.

Setlamô sa Nanoteq le sona se nêêlana ka thuso ya matlole go bao ba nang le kgatlhegô ya go dira dithutô tsa computer kgotsa electronic engineering. Letlha la go tswalelwa ga dikopô ke 22 Ferikgong 2019 mme dikopô di ka romelwa ka email fano

Sethêô sa thutô sa MANCOSA se nêêlana ka thuso ya matlole go ithutêla nngwe ya dirutwa di feta 30 tseo ba nêêlanang ka tsona. Letlha la go tswalelwa ga dikopô ke 18 Ferikgong 2019 mme tshedimosetso yotlhe e ka bonwa fano

Setlamô sa marêkêlô sa Shoprite sona se nêêlana ka thuso ya matlole go fitlha ka 31 Ferikgong 2019 mme tshedimosetso yotlhe e ka bonwa fano

Setlamô se sengwe seo se ka go tswelang mosola ke sa Aon segolobogolo fa o le mo ngwageng wa 2, 3 kgotsa o dira dithutô tsa Honours ya Risk Management kgotsa Economics. Letlha la go tswalelwa ga dikopô ke 18 Ferikgong 2019 mme tshedimosetso go ya pele e ka bônwa fano

Fa o na le kgatlhêgô mo go tsa meêpô o ka ikgolaganya le ba Mining Qualifications Authority Sector Education and Training Authority, pele ga 31 Ferikgong 2019 mme o dire dikopô tsa thuso ya matlole.