Gaabo Motho go thebe phatswa.

“Botaki ke kalafi mo go nna” Itu Motswetla.

0 70

Maikaelelo a me fa ke simolola go taka e nnile go atlega mo botshelong gore ke tle ke itumedise Mme wame gonne a nkgodisitse ka thata, Rre wa me a se teng; mme ke ya go dirisa neo ya me go atlega gonne e le Mme a tshegeditseng neo eno ka ane a nna a nthekela tsotlhe tseo ke neng ke di tlhoka gore ke pente. Fa e ne e se ka ena, nkabe ke se motaki yo ke leng ena gompieno.

Botlhe jaaka re le batho, re ka gakologelwa nako eo re neng re gola go na le dilo dingwe tseo re neng re di rata mme fela re sa di ise tlhogong gore di ka re phedisa mo isagong.

Mongwe o ka gopola gore ena o ne a ithatela go tlhola a opotse mme ga jaana e le moopedi mme ebile mmino o mo phedisa. Yo mongwe a ka gopola gore ena o ne a rata go nna ngaka kwa mantlwaneng mme ga jaana a phela jaaka ngaka kgotsa mooki.

Itumeleng Motswetla ena o boleletse Dikgang24 gore fa a sale a ithatetse botaki jwa ditshwantsho a santse a le monnye mme jaaka bontsi jwa rona, o ne a se bo ise tlhogong go fitlhelela a bo dira jaaka serutwa kwa sekolong potlana mmogo le kwa go se segolwane.

Motaki yono wa dingwaga di le ‘some le borobongwe, yo a tlhagetseng kwa Palapye; Botswana mme ga jaana a nna kwa moshate Gaborone, o simolotse go iphedisa ka go rekisa ditshwantsho tsa gagwe ka Ngwanatsele wa 2017.

Itu jaaka a itsiwe o tlhalosa gore o rata go dirisa pente ya oli fa a dira ditshwantsho tsa gagwe.

Ke itlhopetse go dirisa pente ya oli go dira ditshwantsho ka gonne ke le motho yo o ratang go tsaya nako ya gagwe fa a penta mme ebile pente e tsaya sebaka go oma, gape ke dumela e le yona eo e leng botoka mo didirisweng tse dingwe fa motaki a batla ditshwantsho tseo e kareng ke tsa nnete tseo ke di takang.

Mo loetong la gagwe go fitlha ga jaana, Itu o tlhalosa gore dikgwetlho tseo a kopaneng le tsona e nnile madi a go simolola kgwebo jaaki motaki, mme o thusitswe thata ke Mme wa gagwe go tlaleletsa bonnyane jo a neng a na le bona. O tsweletse ka go tlhalosa fa a dumela mo go beeletseng mo dilong tseo di tla oketsang madi ao a simolotseng botaki ka ona.

Kgwetlo e nngwe eo a kopaneng le yona e nnile dipuopuo tsa bao ba neng ba mo gakolola fa botaki bo ka se mo ise gope mo botshelong.

Fa a amogela gore ke nnete gona gore ga se gantsi go bona motho a iphedisa ka botaki jwa ditshwantsho, Itu o tlhalositse gore ena o ikgatholositse dipuopuo tseo mme a itirela leina mo go tsa botaki, sengwe seo se mo ungwelang gonne a bona tshegetso go tswa mo Batswaneng bao ba rekang ditshwantsho tsa gagwe.

Khanga.
Setshwantso Khanga ka Itumeleng Motswetla. Mo setshwantsho, Khanga ke yona ntlhakgolo mme e thibegeditse matlho a yo a e rweleng go mo thibelela go bona tse di maswe le tseo di sa itumediseng tse di mo dikaganyeditseng.

Le fa gona a lebogela tshegetso eo a e bonang go tswa mo Batswaneng ka kakaretso, Itu o dumela gore Puso ya gaabo ya Botswana e ka dira botoka go feta ka moo e dirang ga jaana go tshegetsa botaki ka kakaretso.

Puso e a leka go tshegetsa botaki mme ka maswabi ga go a lekana gonne botaki ga bo tsholediwe kwa godimo jaaka saense. Puso e tshwanetse e ele tlhoko gore ga se mang le mang yo a nang le botlhale jo bo tlhokafalang mo go tsa saense le gore bangwe ba lebeletse dineo tsa bona go iphedisa; ka jalo le bona puso e  tshwanets go ba tshegetsa gore ba atlege ba iphedise ka dineo tsa bona

Thotloetso eo a e nayang bao ba nang le kgatlego mo botaking ke gore ba se ikobonye mme ba tsene mo go tsa botaki gonne botaki ke kalafi eo gantsi a ikalafang ka yona fa mowa wa gagwe o le kwa tlase. Go tsaya oli ya gagwe, borache le pente a penta go tsholetsa maikutlo a gagwe.

GaMothakga
Setshwantsho “Dauntless” (GaMothakga) ka Itumeleng Motswetla. Dauntless ke fa motho a edile mo maikutlong a sa tshoge sepe. Mosetsana yo o fetsa go tlhokafalelwa ke mokapelo, nonyane e e mo godimo ga tlhogo ya gagwe e supa bomadimabe, mme fela mosetsana ena o lebega a thakgaletse a sena letsapa leo le mo fisang pelo. Lesela leo le mo thibileng matlho le mo kgontsha go bona ka kwa ga madimabe ao a leng mo go ona. O dumela mo go reng matsatsi a a botoka a e tla kwa pele.

Itu o rekisa ditshwantsho tsa gagwe mme ebile o a di bonagatsa kwa dipontshong. Ntle le foo o ka go taka fa o batla setshwantsho sa gago.

Bao ba nang le kgatlego mo ditshwantshong tsa gagwe ba ka ikgolaganya le ena mo nomoreng ya mogala ya +26777721775 kgotsa email ya motswetlaitumeleng@gmail.com

Mo Facebook o ka golagana le ena jaaka Itumeleng Motswetla, kwa Instagram jaaka itumeleng_motswetla mme kwa Twitter jaaka Imotswetla_art