Gaabo Motho go thebe phatswa.

Kgonagalo ya go timiwa ga motlakase naga ka bophara ka Labone 14 Seetebosigo 2018

0 322

Naga e ka nne ya aparelwa ke tlhokagalo ya motlakase ka Labone, 14 Seetebosigo 2018 ka ntlha ya fa mekgatlho ya badiramoepong bosechaba (NUM), le badira ka tshipi bosechaba (NUMSA) ba itsisitse kgonagalo ya go ngala ditiro ka letsatsi leo go ngongoregela gore setheo sa kabelo ya motlakase (Eskom); se itsisitse fa se ka se kgone go okeletsa badiri ba madi a mogolö.

Eskom e itsisitse fa gautshwane fa e lebeletse gore e ka kgaola ditiro di le 10 000 mme ya itsise gape fa badiri ba tlile go newa 0% ya tlhatlhoso ya madi a mogolö.

Kitsiso eno e kgotlhile mekgatlho ya badiri ka fale mme bana ba kgwale e leng NUM le NUMSA (mokgatlho wa badiri ka tshipi bosechaba), ba ne gompieno 12 Seetebosigo 2018 ba itsise mo kopanong ya bobegakgang fa ba tlile go tsaya mogwanto go ya kwa dikantorongkgolo tsa Eskom go ya go supa dingongorego tsa bona ka setlamo le ketapele ya sona.

NUM e ne fa pejana ya rebola kitsiso e kgala seo e kaileng fa e le maikgogomotso a setlhopha sa barerisani sa Eskom seo se tsereng tshwetso ya go ikema ka gore ga go kitla go nna le koketso ya mogolö.

Mo gare ga tlhatlhogo ya ditlhwatlhwa eo e aparetseng naga go simolola ka lekgetho le leokwane, go lebeletswe gape le tlhatlhogo ya tefelo ya motlakase, ba na le sebete sa gore ga ba neye badiri sepe. Ka fa tlase ga mabaka a a jaana maloko a NUM a goeletsa go timiwa ga motlakase naga ka bophara. Ke tshwetso e e botlhoko eo barerisani ba Eskom ba pateleditseng maloko a rona go e tsaya.

Mokgatlho wa NUM o itsisitse fa o ikaelela go kopana le Moeteledipele wa naga Cyril Ramaphosa fa gautshwane gonne ba sa batle go bona moano wa gagwe wa mahube a masha (new dawn) e fetoga go nna phifalo e ncha (new dark).

Kgabagare Eskom e itsisitse mo pegelong fa e na le leano go samagana le kgoreletsego ya motlakase eo e ka nnang teng fa e le gore mogwanto wa NUM le NUMSA o ka tswelela pele.

Eskom e podi matseba ka pegelo eo e dirilweng ke mekgatlo ya badiri mabapi le maikaelelo a go gwanta ka Labone. Eskom e reboletswe maemo a go nna setlamo seo se neelanang ka tirelo e e masisi, ka ga jalo re gakolola badiri ba rona gore ga ba a letlelelwa go nna le seabe mo megwantong. Go netefatsa gore motlakase o nna gona, Eskom e tlile go tsenya tirisong, maano a yona a a kwa thoko ao a beetsweng dinako tsa ketsaetsego.