Gaabo Motho go thebe phatswa.

Baithuti ba busetswa gae ka ntlha ya go se tle ka pampiri e e thaepêlang

0 84

Bangwe ba barutwana kwa sekolong se segolwane sa Madisong kwa Hammanskraal ba iphitlhetse ba tshwanetse ke go boela gae fa morago ga gore ba palelwe ke go tla sekolong ba tshotse ream ya pampiri eo e dirisetswang go thaepêla kwa sekolong.

Seno ke go ya ka Sebueledi sa lekôkô la Democratic Alliance mo go tsa thuto kwa Gauteng, e leng Nkele Molapo, yo a kaileng fa baithuti ba ne ba kobiwa ke Mogokgo kwa sekolong.

Molapo yo o tlhalositseng mo pegelong fa go sa amogelesege gore baithuti ba kganêlwê ka tshiamelo ya go bona thuto ka ntlha ya fa batsadi ba bona ba sa kgone go reka pampiri, o kaile fa a tlile go kwalela komishene ya ditshwanelo tsa botho go batlisisa morêrô ono.

Ke tlile gape go botsa dipotso kwa kgotlapêô-molao ya Gauteng go batlisisa gore goreng baithuti ba boleletswe gore ba tle ka dipampiri le gore goreng bao ba sa kgonang go tla ka tsona ba ne ba kobiwa.

Madisong ke se sengwe sa dikolo tseo puso e di goeleditseng fa e le tseo baithuti ba sa dueleng kwa go tsona.