Gaabo Motho go thebe phatswa.

Ba le 20 ba tshwarelwa moêpô yo o seng ka fa molaong

0 293

Mapodisi kwa Gauteng a tshwere babelaelwa ba le 20 ka ditatofatso tsa go dira moêpô e se ka fa molaong.

Tiragalo ya gompieno, Labobedi 13 Phatwe 2019 e diragetse kwa Matholesville gaufi le Roodepoort mme go ya ka Sebueledi sa Mapodisi Kay Makhubele, seno se tlisa palogotlhe ya bao ba setseng ba tshwere fa e sale beke e e fetileng, go 30.

Mapodisi a re a kgonne go amoga babelaelwa didiriswa tsa moêpô gammôgô le go tlhatlhamolola kgokaganyo eo e seng ka fa molaong ya motlakase le metsi mme ba tlhatlhamolotse le mekhukhu eo babelaelwa ba neng ba e tlhomile gaufi le fao ba neng ba dirile moêpô gona.

Mapodisi a tsibosa baagi gore ba seka ba letlêlêla maemo a bona a itsholêlô go ba pateletsa go dira bosenyi ka ntlha ya fa ba se kitla ba okaoka go tshwara motho mang kapa mang yo o amêgang mo go tsa bosenyi.

Babelaelwa ba solofetswe go tlhagelela kwa kgotlatshêkêlô ya Roodepoort fa gautshwane.