Gaabo Motho go thebe phatswa.

@RustenburgLM e tlhoma lenanêô la go tlamêla basetsana ka mesangwana (dipads)

0 97

Basetsana go tswa mo dikolong tsa tikologo ya terôpô ya Rustenburg ga ba kitla ba tlhola ba retelêlwa ke go ya sekolong ka ntlha ya go ya kgweding.

Seno se latela go tlhomiwa ga lenanêô la ‘Lerato le Seriti’ leo maikaêlêlô a lona e leng go samagana le tlhokêgô ya madi mo batsading go tlamêla bana ba basetsana ka mesangwana (sanitary pads) fa ba ya kgweding.

Lenanêô le tlhomilwe kwa Lethabong mo Pusoselegaeng ya Rustenburg ka Labone 14 Mopitlwe 2019, mme le ne le tsenetswe ke baagi, bana ba dikolo gammôgô le baemedi ba kgwêbô; Lefapha la Thutô e e Potlana le ba Pusoselegae ya Rustenburg.

Dikolo di le 26 di tlile go tlamêlwa ka mesangwana mme baemedi go tswa kwa lenanêông la Lerato le Seriti ba tlile go etêla dikolo di le 6 ka beke go ba kgôntsha go thusa baithuti ba le 1600 ka kotara.

Lerato le Seriti ke tshwaraganêlô ya Pusoselegae ya Rustenburg, Lefapha la Thutô e e Pôtlana gammôgô le ba Polokêlô ya Madi ba Standard, mme ka boraro ba re maikaêlêlô ke go netefatsa seriti le go se kgoreletsege ga basetsana go bona thuto eo e leng botlhôkwa mo isagong ya bona.