Gaabo Motho go thebe phatswa.

Fa o le morutwana wa Mophato wa 12, Simolola jaanong go batla phatlha ya go ithuta ka ngwaga wa 2020

0 130
Baithuti ba le bantsi segolobogolo mo magaeng, ba thanya go setse go le thari mme ba feleletsa ba ntse mo gae go sena kwa ba boneng phatlha gôna.

Moeteledipele wa malôba wa Puso Rre Jacob Zuma o itsisitse fa thutô e kgolwane mo nageng e tlile go se duelelwe go simologa ka ngwaga wa 2018. Zuma o dirile kitsiso eno ka 16 Sedimonthole 2017 go latela dikhuduêgô tseo di neng tsa aparela dithêô tsa thutô e kgolwane ka ngwaga wa 2015 fa baithuti ba ne ba boloditse letsholo la #FeesMustFall ba ikuela kgatlhanong le tlhwatlhwa e e kwa godimo ya thutô e kgolwane mo nageng.

Fa morago ga kitsiso eno, Lefapha la Thutô e Kgolwane mo nageng le ne la rebola pegêlô eo mo go yona le neng le tlhalosa gore thutô eo e sa duelelweng kwa dithêông tsa thutô e kgolwane e tlile go rebolwa ka fa tlase ga mabaka a a jang.

Go ya ka pegêlô eo, baithuti bao ba ba batlang go tsweletsa dithutô pele kwa dithêông tsa thutô e kgolwane:

  • Ba tshwanetse ba bo ba dirile dikopô tsa go amogêlwa go ithuta mo ngwageng wa dithutô. Seno e le ka ntlha ya fa dithêô di lekanyeditswe go amogela palo eo e rileng ya baithuti ka ngwaga.
  • Baithuti ba tshwanetse ba bo ba bone maduô ao a kgatlhisang mo ditlhatlhobong tsa bofêlô jwa ngwaga tsa Mophato wa 11 kgotsa tsa bogareng jwa ngwaga tsa Mophato wa 12.
  • Baithuti ba tshwanetse ba bo ba dirile dikopo tsa go thusiwa ka madi go tsweletsa dithutô pele kwa sethêông sa thuso sa NSFAS, mme ba tswa kwa magaeng ao a amogelang madi a a fitlhang kwa go R350 000, 00 ka ngwaga.

Go botlhôkwa thata go lemoga gore thêbolêlô ya thutô eo e sa duelelweng eno ga e neye baithuti tshiamêlô ya gore ba ka fitlha fela kwa dithêông mme ba kwadisiwa fela jalo.

Fa o le moithuti o dira Mophato wa 12 mo ngwageng yono wa dithutô wa 2019 go ka go tswêla molemô gore o simolole go lebêlêla gore ke dithêô tse difeng tsa thutô e kgolwane tseo di setseng di buletse gore baithuti ba ka dira dikopo tsa kamogêlô go ithuta ka ngwaga wa 2020.