Gaabo Motho go thebe phatswa.

Pusoselegae ya Moses Kotane e keteka letsatsi la ngwaô-boswa

0 135

Pusoselegae ya Moses Kotane mo Bokone Bophirima gompieno 24 Lwetse 2019 e tshwere moletlo wa keteko ya letsatsi la ngwaô-boswa mo Motseng wa Tweelaagte kwa ntlolehalahalêng ya Morafe.

Go ya ka Mokhanselara Nketu Nkotswe wa Tsweletsopele ya Itsholêlô mo Pusoselegaeng, Tweelaagte e tlhopilwe go tshwarwa moletlo ka ntlha ya fa go na le letlapa leo le bitswang “tôntôlôlô” leo le ntshang mefuta e farologaneng ya mmino fa motho o le letsa.

Nkotswe o tlhalositse gore ke ona mafelo ano ao a tshwanang le letlapa leno ao a rotloetsang gore batho ba gakologelwe gore ke bomang ba tswa kae.

Moletlo o tsenetswe ke baagi, badiragatsi ba mmino, badiri ba Pusoselegae, Makhanselara, Majoro wa Pusoselegae, Ralesole Diale gammôgô le Bogosi jwa Batlhalerwa.

Abe Mogashoa, head of unit, local economic development; tourism, arts, culture and business support, o tlhalositse letsatsi la gompieno jaana:

Abe Mogashoa o tlhalosa maikaêlêlô a letsatsi la gompieno.