Gaabo Motho go thebe phatswa.

Monna kwa Bleskop o tshwaretswe go bolaya ngwana wa gagwe wa dingwaga di le pedi

0 80

Pegêlô ya Mapodisi e tlhalosa fa monna yono ekare ga a itekanêla sentle mo tlhaloganyong

Monna yoo mapodisi a kaileng fa go lebega a sa itekanela sentle mo tlhaloganyong, o tshwerwe fa morago ga go bolaya ngwana wa gagwe wa dingwaga di le pedi.

Go ya ka pegêlô ya mapodisi, tiragalo eno ke ya Mosupologo, 03 Phatwe 2020 mme e diragetse kwa Bleskop.

Go ya ka Sebueledi sa Mapodisi, Brigadier Sabata Mokgwabone, mmelaêlwa o ne a phaphama mme a goêlêtsa gore go na le batho bao ba mo tlhasêlang. E ne ya re fa mosadi wa gagwe a mmotsolotsa go ya pele, o ne a mo tlhasela mme mosadi a tsaya ngwana wa bona wa dingwaga di le thataro a sia ka ena. Mmelaêlwa o ne a inotlêlêla mo ntlong le motswasetlhabêlô mme a simolola go thuba dilo.

Mokgwabone o tlhalositse go ya pele gore fa morago ga gore mapodisi a bitswe, a ne a leka go buisana le mmelaêlwa mme ga retela. Kwa bofelong mmelaêlwa o ne a tshwarwa ke mapodisi a tactical response mme morago mmelaêlwa o ne a isiwa kwa boôkêlông jwa Job Shimankana Tabane.

Setopo sa ngwana wa dingwaga di le pedi se fitlhetswe mo ntlong mme se tlhabilwe makgetlhô. Mapodisi a kaile fa mmelaêlwa a tlile go tlhagêlêla kwa kgotlhatshêkêlô ya Rustenburg fa gautshwane tebang le tatofatso ya polao.