Gaabo Motho go thebe phatswa.

#LucasMangope Puso ya Porofense ya Bokone Bophirima e kopa gore Kgosi Mangope a neelwe tirelophitlho ya Semmuso ya Porofense

0 144

Puso ya porofense ya Bokone Bophirima e kwaletse kantoro ya Mookamedi wa naga gore Kgosi Lucas Manyane Mangope a neelwe tirelophitlho ya semmuso ke porofense.

Mokhuduthamaga wa merero ya tsa ngwao, botaki le setso mo porofenseng e leng Mme Ontlametse Mochware o kaile gore:

Re batla go neela Kgosi Mangope tirelophitlho e e tlotlegang ka fa a ne a ratiwa ke ba le bantsi, e seng fela mo porofenseng, mme le lefatshe ka bophara. Re santse re emetse karabo go tswa kwa kantorong ya Mookamedi wa naga mo kopong eo re e tsentseng ya tirelophitlho ya semmuso ya porofense.

Kgosi Mangope yo o robetseng boroko ba bofelo a le dingwaga di le 94, o eteletse nagalegae ya pele ya Bophuthatswana go tloga ka ngwaga wa 1977 go fitlha ka ngwaga wa 1994, mme e ne ya re fa morago ga ditlhopo tsa ntlha tseo di gololesegileng, a tswelela go nna moeteledipele wa lekoko la United Christian Democratic Party. O kgaogane le matshwenyego a lefatshe le le ka kwano ka Labone, 18 Ferikgong 2018, fa morago ga bolwetse bo bo khutshwane boo sebueledi sa lelapa se tlhalositseng fa bo tsamaelana le motho wa dingwaga tseo Kgosi Mangope a neng a le mo go tsona fa a ikutlwella saruri.

Fa a bua le bobegadikgang fa morago ga go ema, le go ya go lela le ba lelapa la ga Kgosi Mangope kwa Legaeng la bogosi kwa motseng wa Motswedi ka Latshipi, Mokhuduthamaga o kaile fa Kgosi Mangope e ne e le moeteledipele yo o neng a ratega ebile a le motlotlo ka setso.

Kgosi Mangope o tlile go gakologelwa jaaka mongwe yo o tsereng karolo mo go somareleng le mo go tsweletseng pele botaki le ngwao mo porofenseng. E ne e le rre, moeteledipele yo o matlhagatlhaga a rata Modimo, ebile gape a bua Setswana. Ke godile ke mo reetsa mo seyalemoweng le mo paloponong mme puo ya gagwe e ne e rotloetsa thata gonne o ne a ikaegile ka ngwao le botaki ba rona.

Kemedi ya puso ya porofense eo e neng e eteletswe pele ke Bakhuduthamaga Mochware, Fenny Gaolaolwe, Monnasetilo wa ntlo ya dikgosi mo porofenseng, Kgosi Moshe Molopyane Mabe, gammogo le mokaedi kakaretso Lydia Sebego ba ne ba ya go tshedisa kwa legaeng la ga Kgosi Mangope le go atlhaatlha tsa dithulaganyo tsa phitlo le ba lelapa.

Kgosi Molopyane Mabe mo boemong ba ntlo ya dikgosi mo porofenseng, o tshidisitse ba lelapa mme a tlhalosa Kgosi Mangope jaaka moeteledipele yo o itshupileng.

Re latlhegetswe ke mongwe yo o neng a kgethegile mo porofenseng ya rona, Kgosi eo e neng e le motlotlo ka puo ya gagwe go akaretsa ngwao. O dirile go le gontsi mo lefatsheng mme re ithutile go le gontsi mo go ena, jaanong ke nako ya go mo laela. Matshidiso go ba lelapa le ditsala.

Sebueledi sa lelapa e leng Bathoeng Mangope o lebogile puso ka tshegetso eo ba e amogetseng jaaka lelapa mme a itsise tse dingwe tsa dithulaganyo tsa phitlho. O kaile fa lelapa le tlile go dira mmogo le puso fa morago ga go bona karabo go tswa kwa kantorong ya ga Mookamedi wa naga tebang le kopo ya phitlho ya semmuso ya porofense.

Bathoeng o tsweletse ka go tlhalosa fa ba ne ba setse ba sweditse gore tirelo ya segopotso ya ga Rre Mangope e tlile go tshwarwa ka Laboraro mme tirelophitlho yona e tlile go tshwarwa ka Lamatlhatso, 27 Ferikgong 2018, kwa motseng wa Motswedi.