Gaabo Motho go thebe phatswa.

#Rustenburg Di ja maaparankwe le balala go latela dikguduego tseo di neng di aparetse teropo

0 186

Go tshwerwe batho ba le barataro kwa teropong ya Rustenburg go latela go bolaiwa ga moagi wa Nigeria mo dikhuduegong tseo di tsweletseng magareng ga baagi le bao ba belaelwang ka go gweba ka diritibatsi.

Go fisitswe dintlo di feta 20 mme bao ba neng ba latofadiwa ke baagi ka go rekisa diritibatsi ba ne ba kgorisiwa thupa fa morago ga gore dikhuduego di runye mo teropong dibeke di le pedi tse di fetileng. Dintlo tseo di fisitsweng go ne go latofadiwa gore ke tsa baagi ba Nigeria bao ba gapang basetsanyana ka dikgoka mme ba ba dirise go gweba ka mebele le go ba tshwara mo dintlong tseo.

Go latela ditiragalo tsotlhe tseno, mapodisi a Rustenburg go kaiwa fa a le mo motlhaleng wa baagi bao go ya ka dipego, ba neng ba tsaya karolo mo dikhuduegong tseno. Dipego di tlhalosa fa go tshwerwe batho ba le barataro ka Lamatlhatso go latela go bolaiwa ga moagi wa Nigeria yo o neng a latofadiwa ka gore o gweba ka diritibatsi.

Go kaiwa gore morago ga gore batho bano ba tshwarwe, baagi ba ne ba ya kwa seteisheneng sa mapodisi go ya go leka go tlhaloganya gore goreng batho bao ba tshwerwe, mo tiragalong eo, bangwe ba baeteledipele ba baagi ba ne ba tshwara kopano le mapodisi, mme mo letsatsing la Mosupologo, 22 Ferikgong 2018, go ne ga tlhagelela dipego tsa gore mapodisi a mo motlhaleng a baeteledipele bao ba baagi.

Pusoselegae ya Rustenburg e tlhalositse mo pegelong e e reboletsweng bobegadikgang gore ‘ba amogetse ka go nyema mooko ditatofatso tsa gore mapodisi a mo motlhaleng wa baeteledipele bao ba neng ba ya seteisheneng sa sepodisi go ya go tsereganya le go bepisa maemo ao a neng a tlisitswe ke go tshwarwa ga bangwe ba baagi.’

Kgabagare yo mongwe wa baeteledipele ba baagi e leng Bosa Ledwaba o tlhalositse mo mafaratlhatlheng a Facebook gore “ke pegwa molato wa go tsaya karolo mo kopanong eo e seng mo molaong, eo e tsenetseng mo kantorong tsa sepodisi, ke e tsene le bagolwane ba sepodisi bao ba sa pegiweng molato bona.”

Pusoselegae e tsweletse ka go tlhalosa fa e makatswa ke gore ‘tshwanelo ya gore nkabe mapodisi a samagana le diritibatsi le go gweba ka mmele, ba samagana le baagi le baeteledipele ba baagi mme seno se ka dira gore baagi ba tenegele sepodisi.

Maikutlo a pusoselegae ke gore seemo sa mo Rustenburg, segolo go lebeletswe ba bangwe ka mo gare ga tirelo ya sepodisi, se tlhoka tsereganyo e e tseneletseng go tswa kwa pusong ya bosechaba. Baeteledipele ba baagi ga ba tshwanelwa go tshwarelwa dikopano tseo di seng ka fa molaong, go na le gore nkabo go lebelelwa gore maemo a bepe a boele tlwaelong mo Rustenburg.

Kgabagare lekwalodikgang la northwestnewsonline.com le nopotse sebueledi sa sepodisi mo Bokone Bophirima e leng Sabata Mokgwabone, a tlhalosa gore jaaka sepodisi ba tsweletse ka dipatlisiso tebang le seemo mo Rustenburg, mme jaaka mapodisi ba tlile go tshwara mongwe le mongwe yoo dipatlisiso tsa bona di tlileng go ba lemosa fa a amega mo ditirong tsa bosenyi.