Gaabo Motho go thebe phatswa.

#Listeriosis le setse le bolaile batho ba le babedi mo Bokone Bophirima

0 67

Puso ya Porofense e tlhalosa fa e tlile go simolola matsholotsiboso go itsise baagi ka bolwetse bo.

Ke batho ba le babedi (2) bao ba setseng ba tlhokofetse mo Bokone Bophirima ka ntlha ya bolwetse ba Listeriosis. Go ya ka sebueledi sa lefapha la pholo mo porofenseng; Tebogo Lekgethwane, bolwetse bo bolaile motho a le mongwe (1) go tswa mo kgaolong ya Bojanala le a le mongwe (1) go tswa kgaolong ya Dr Kenneth Kaunda.

Listeriosis ke bolwetse bo bo masisi mme bo kgona go thibelwa ebile bo a alafega. Bolwetse bono bo go kaiwang bo bakiwa ke bacterium ya Listeria monocytogenes, bo tlholega go tswa mo metsing; mo mmung; mo dijong go akaretsa le koo dijo di siamisiwang teng pele di tla marekelong gammogo le kwa dipolaseng.

Matshwao a Listeriosis a akaretsa letshollo, go ikutlwa ditlhabi ka kakaretso mmele otlhe, letlhatso, go fellwa ke maatla, go ikutlwa ekare o na le flu, go tlholefala ga madi (blood poisoning) mmogo le go tshwaetsega ga boboko (brain infection). Mokgatlo wa lefatshe wa tsa pholo o tlhalositse fa go runya ga bolwetse mo Aforika Borwa e le bo bogolo lefatshe ka bophara.

Kgabagare ba lefapha la pholo mo Bokone Bophirima ba tlhalositse fa go fitlha ga jaana e le dikgetse di le 21 tseo di netefaditsweng mo porofenseng ka bophara. Fa go lebelelwa go ya ka didika mo porofenseng dikgetse tsa Listeriosis di eme jaana:

  • Bojanala > 16
  • Dr Kenneth Kaunda > 3
  • Ngaka Modiri Molema > 2
  • Dr Ruth Segomotsi Mompati > 0

Lefapha le tlhalositse fa e le basadi ba le 12 le banna ba le 8 bao ba tshwaetshegileng mme e le a le 1 yoo go iseng go netefadiwe fa e le mosadi kgotsa monna.

Kgabagare sebueledi sa lefapha mo porofenseng; Tebogo Lekgethwane o kaile fa jaaka lefapha, ba tlile go tsenya matsholotsiboso tebang le Listeriosis mo sebakeng sa beke go ya go tse pedi. O kaile fa matsholotsiboso a tlile go akaretsa thuto mo baaging e dirwa ke health careworkers mmogo le health promoters, matsholotsiboso a tlile go akaretsa gape dipuisano mo diyalemoweng mmogo le radio promos.