Gaabo Motho go thebe phatswa.

#LucasMangope o bolokilwe

0 130

Moeteledipele wa pele ya nagalegae ya Bophuthatswana, Kgosi Lucas Manyane Mangope o bolokilwe kwa motseng wa Motswedi. Mangope o tlhokofetse ka di 18 Ferikgong 2018 a le dingwaga di le 94.

Mo gare ga batlaphitlong e ne e le moeteledipele wa puso mo porofenseng ya Bokone Bophirima, Rre Supra Mahumapelo; bakhuduthamaga ba mafapha a a farologaneng mo pusong ya porofense; ditona tsa mafapha tsa maloba mo pusong ya maloba ya nagalegae mmogo le magosi go tswa mo dikgaolong tseo di farologaneng mo Bokone Bophirima, go akaretsa le naga ya Botswana.

E ne ya re fa morago ga gore moeteledipele yono wa maloba a hulare, puso ya porofense e ne ya tlhalosa fa e rometse kopo kwa pusong ya bosechaba gore Kgosi Mangope a newe phitlo ya semmuso ya porofense, mme dipego di ne tsa tlhalosa fa puso e ganne.

Kgabagare moeteledipele wa lekoko la African Christian Democratic, Rre Kenneth Meshoe; yo le ena a neng a tsenetse tirelophitlo, o tlhalositse mo puisanong le ba dikgang tsa @SABCNewsOnline gore o tlile go kopa puso go neelana ka mabaka a gore goreng e ganne gore Kgosi Mangope a neelwe phitlo semmuso.

Setshwantsho ka Kabelo Selebogo, @cata_nwpg

Fa a eme batlaphitlong ka lefoko, moeteledipele wa puso mo Bokone Bophirima, Rre Supra Mahumapelo o lebogile ba lelapa loo Kgosi Mangope a tlhalosa fa ba kile ba ba amogela ka matsogo a mabedi fa ba ne ba etetse Kgosi Mangope “go tla go ithuta mo go tse dingwe tsa tsamaiso ya puso” mmogo le “go diragatsa kgang ya poelano le itshwarelano.”

Mahumapelo o ne a tswelela ka go nopola Moeteledipele wa pele wa Aforika Borwa e leng Rre Nelson Mandela fa a ne a re “letlhoo le tshwana le go nwa chefu, o e nwa mme mo go e nweng chefu e, o ithee o re e tla bolaya batho ba bangwe.” Seno e le fa a ne tsibogela bangwe bao ba neng ba kgala puso ya porofense ka go kopa gore Kgosi Mangope a neelwe puso ya semmuso, mme a tswelela ka gore, bao ba kgalang puso ya porofense gore e tsere karolo mo tirelophitlong ya ga Kgosi Mangope, “ke batho bao ba sa tlhaloganyeng poelano le itshwarelano.”

Go ya pele Mahumapelo o boleletse batlaphitlong fa Mangope a tsere karolo mo kagong ya Aforika Borwa o mosha jaaka moeteledipele wa lekoko la kganetso mo pusong ya Bokone Bophirima pele a rola marapo.

Mangope e ne e le moeteledipele wa nagalegae ya pele ya Bophuthatswana go tloga ka ngwaga wa 1977 go fitlha ka 1994.