Gaabo Motho go thebe phatswa.

Kgotlatsamaiso ya Sedika sa Bojanala e kaya fa dipalôpalô tsa #Covid-19 e le tlhobaborôkô

0 87

Lebelo leo twatsi ya Covid-19 e tabogang ka lone mo sedikeng sa Bojanala, le dirile gore Kgotlataêlô ya Sedika eo e lebêlêtseng twantshô ya go anama ga mogare o mo sedikeng, e lebêlêlê sentle tiragatso le tsamaiso ya ditogamaanô tsa go thulana le lerôbôrôbô leno.

Ka Mosupologo 20 Moranang 2020, dipalôpalô di kaya fa bao ba tshwaêditswêng ke mogare o, mo sedikeng sa Bojanala ba le 16.

Go ya ka Sedika, seno ke palo e e kwa godimo go lebêlêtswe didika tse dingwe mo porôfênseng ya Bokone Bophirima.

Monnasetilo wa Kgotlataêlô ya twantshô ya Covid-19 ya Sedika sa Bojanala Mme Fetsang Molosiwa, yo e leng gape Majoro wa sedika sa Bojanala, o ne a bitsa kopano ya maloko a Kgotlataêlô go tla go sekaseka mokgwa wa go tsibogêla lerôbôrôbô leno.

Kgotlataêlô eno ya sedika, e tsenwa ke boMajoro, babusakgotla ba dipusoselegae le maloko a komiti ya boMajoro ao a ikarabêlang mo go tsa Phôlô, Matlôtlô, Ditirêlô tsa Baagi le ba bangwe.

Fetsang Molosiwa o gateletse ntlha ya gore twantshô ya mogare yono e tshwanetswe ke go tshwaraganêlwa ke MaAfrika Borwa otlhe, mme a tswêlêla go rotloêtsa maloko a Kgotlataêlô gore ba tshwanetse ba dirisana mmôgô go diragatsa melaêtsa ya maloba fa Puso ya Bosetšhaba e ntsha dikaêlô le maanô a gore bolwetsi jono, bo ka lwantshiwa jang.

Kgotlataolo ya Sedika ya Covid-19 e tlile:

  • Go lebêlêla le go êla tlhôkô tiragatsô ya melawana ya Covid-19.
  • Go netefatsa gore tsamaiso ya tiragatsô ya melawana e, ke e e maleba.
  • Go rêbola ditiragalo ka nako le tswelelopele ya twantshô ya mogare yono.
  • Go tlhatlhoba gore a tsereganyô ya sedika e na le boleng.
  • Go ema nokeng maphata a mangwe a mo sedikeng a a nang le maikaêlêlô a le mangwe a go lwantsha mogare wa Covid-19.

Kgotlataêlô eno ya sedika, le yone e lemositse fa e tshwenngwa ke go gola ga dipalôpalô tseo di tshosang tseno, tsa mogare yono wa Covid-19 mme e rotloêditse baagi go ôbamêla melawana yotlhe eo e ikaêletsweng go fedisa kanamô ya mogare.