Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mokhuthamaga Matsemela o kopa ditshitshinyo tsa gago tebang le @feednw_za #NWBudget2019

0 82

A o na le maikutlo ka mokgwa yo o eletsang gore mo ngwageng yono wa matlôtlô Lefapha la Matlôtlô, Itsholêlô le Tsweletsopele ya Dikgwêbô le aroganye tekanyetsokabô jang?

Fa go ntse jalo, o yo mongwe wa bao Mokhuduthamaga wa Lefapha, Mme Maphefo Matsemela a ba kopang go romela ditshitshinyo tsa bona tebang le tekanyetsokabô ya Porôfênse ya ngwaga ono wa matlôtlô.

Matsemela o tlile go nêêlana ka Puo ya tekanyetsokabô ya 2019/20 ka Labobedi 05 Mopitlwe 2019 kwa kgotlathêômolaô ya Porôfênse go simolola ka nako ya 09:00 mesong.

Baagi ba lalediwa go tlhagisa ditshitshinyo tsa bona ka go ikgolaganya le Lefapha mo mafaratlhatlheng a dikgokaganyô a Twitter ka go dirisa @feednw_za kgotsa Facebook ka go dirisa Finance, Economy and Enterprise Development. O ka romêla email kwa go finance@nwpg.gov.za kgotsa wa dirisa Fax mo 018 388 1704.