Gaabo Motho go thebe phatswa.

ESKOM e tsweletsa letsholôtsiboso la go duelela motlakase mo Rustenburg

0 110

Setlamô sa tlamêlô ka motlakase sa ESKOM mo Rustenburg se ne ka Labone 21 Tlhakole 2019 se tsweleditse letsholôtsiboso la go rotloetsa baagi go duelela motlakase. Letsholôtsiboso le ne le diragadiwa kwa karolong tsa Macharora mo pusoselegaeng ya Rustenburg.

Letsholôtsiboso leno leo le itsegeng ka ‘ipobolê o nne ka fa molaong’ (Come Clean- be legal) le ikaeletse go rotloetsa baagi bao ba dirisang motlakase e se ka fa molaong gore ba ipobolê kwa go ESKOM mme ba itêiwê ka thupa e e tshesanyane.

Setlamô se itemogêla kgokêgêlêlô ya motlakase e e se feng ka fa molaong ke baagi; go nota motlakase; tiriso ya dimitara tseo di sa kwadisiwang le ESKOM go akaretsa le go reka motlakase yo o itsiweng jaaka wa setlase kgotsa wa dipoko.

Jaaka modirisi, o tla ungwêlwa jang fa o ipobola?

Go ya ka ESKOM, badirisi ba tlile go ungwêlwa ka go farologana go lebeletswe ditlolomolaô tsa bona. Baagi bao ba fitlhêlwang ba dirisa motlakase e se ka fa molaông mme seno e le tlolomolao ya bona ya ntlha, ba tlile go duêdisiwa 50% ya madi a kotlhao mme ga ba kitla ba kgaolêlwa motlakase. Mo godimo ga moo badirisi ba tlile go tsenyediwa dimitara tse di tshwanang; seno se lebise kwa tlamêlong e e babalesegileng ya motlakase le phokotshêgô ya go tima ga motlakase kgafetsakgafetsa.

Badirisi ba ipobola jang?

Badirisi ba tshwanetse ba etele sethêô se se gaufi le bona sa ESKOM go kopana le badiredi bao ba tla ba thusang. Badirisi ba tshwanetse ba tsamaye ba tshotse:

  • Nomoro ya Mitara
  • Nomore ya pale kgotsa ya ntlo
  • Lekwaloitshupo kgotsa lekwalo la mosepele
  • Setlankana seo se netefatsang boagi jwa modirisi

Go tla diragala eng fa modirisi a sa ipobole mme ESKOM e mo tshwara?

Go ya ka ESKOM, badirisi bao ESKOM e ka ba tshwarang ba dirisa motlakase e se ka fa molaong mme ba sa ipobola, ba tlile go itemogêla:

  • Kotlhao ya R6000 fa e le lantlha o tshwarwa
  • Kotlhao ya R12000 fa o tshwarwa labobedi
  • Kotlhao ya R18000 fa o tshwarwa laboraro, kotlhao eno e tsamaelana le go kgaolêlwa motlakase le go tsêêlwa dikgato tsa semolao

Go diragala eng fa o batla go ipobola mme o se na madi a a lekaneng?

Go ya ka ESKOM badirisi bao ba se nang madi a a lekaneng mme ba batla go ipobola ba tlile go letlêlêlwa go duêla madi ka dikgatlho go fitlhêlêla ba fetsa go duela, mme mo mabakeng a a jalo badirisi ba ka nne ba latlhêgêlwa ke phokoletso ya 50%.

ESKOM e tsibosa baagi gore fa ba duêla madi a kotlhao, ba seka ba a nêêla ope mo seatleng mme ba a duele mo nomorong ya polokêlô ya ESKOM eo ba tla e nêêlwang fa ba ya go ipobola kwa sethêông.