Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lefapha la tsa tlhaeletsano le tswelela ka metseletsele ya go tsenya digital migration mo tirisong mo Porofenseng ya Bokone Bophirima

0 140

Badiri ba lefapha la Tlhaeletsano ba etela didika tseo di farologaneng mo Bokone Bophirima go kwadisa le go tsenya di-decorder go bao di ba lebaneng, lefapha le kaile fa:

Maikaelelo a seno e le go itlhaganedisa go tsenya di-decoder re lebeletse gore re fetse tiro eno go bao ba maleba

Ke malapa a le 382000 ao a tlileng go tsenyediwa di-decorder mo Porofenseng. Lefapha le tlhalositse gore le tlile go tsenya di-decorder ka tatelano go ya ka didika tsotlhe mo Porofenseng. E ne ya re mo ngwageng yo o fetileng lefapha la dirisana le dipusoselegae le baetedipele ba baagi go netefatsa gore malapa a a maleba a ikwadisetsa go tsenyetsa di-decorder tseno. Lefapha le dirisana gape le ditirelo tsa diposo tsa Aforika Borwa go neelana ka di-decorder.

Baagi bao letseno la bona le leng ka fa tlase ga R3200 ka kgwedi ba rotloediwa go ikwadisetsa di-decorder tseo go ya ka lefapha di tlileng go thusa ka go netefatsa fa dipalopano di tlhagisa ditshwantso tseo di tlhapileng, ebile gape di tlile go neela badirisi dikanale di le dintsi go feta tseo ba di bona[story-lines]ng ga jaana. Go bona tshedimosetso go ya pele, baagi ba ka ikopanya le baeteledipele ba diward tsa bona kgotsa ba ya go botsa kwa ditirelong tsa diposo.