Gaabo Motho go thebe phatswa.

Badiri ba Lefapha la Pholo mo Bokone Bophirima ba laelwa go boela tirong.

0 195

Mokhuduthamaga wa Lefapha la Pholo mo Bokone Bophirima, Magome Masike o laetse badiri botlhe ba Lefapha go boela tirong mme a tlhalosa gore go se direng jalo, Lefapha le tlile go tsenya tirisong molawana wa go se duelelwe malatsi ao ba sa a direlang.

Masike o buile seno kwa Mahikeng fa a ne a eme bobegakgang ka lefoko tebang le go ikgatholosa tiro ga badiri bao e leng maloko a mokgatlo wa badiri wa NEHAWU.

Badiri bao e leng maloko a NEHAWU mo Bokone Bophirima fa ba sale ba ngangabetse le go ikgatholosa tiro ba batla gore:

  • Tlhogo ya Lefapha a lebogisiwe tiro
  • Go fedisiwe ditumalano tsa tiro go ditlamo tseo di aparetsweng ke dipuopuo tsa Lefapha go akaretsa setlamo sa Mediosa le Buthelezi EMS
  • Go duelwa bonus ya 5% gammogo le
  • Go oketswa ga dituelo tsa Community Health Workers.

Go ya ka Masike go ikgatholosa tiro ga badiri ga go ka fa molaong.

Lefapha le reboletswe thibelo ke kgotla ya badiri eo e kganelang maloko go kgoreletsa ditirelo kwa ditheong tsa pholo, mme thibelo eo e itaya sefololetse. Ka jalo ditirelo di eme tsii kwa ditheong, seno se lebisitse kwa goreng melemo le didiriswa tsa pholo ga di isiwe kwa ditheong tsa sechaba tsa pholo.

Kgabagare Masike o tlhalositse fa ba ema nokeng dipatlisiso tebang le ditlamo tsa Buthelezi EMS, Mediosa, Marang Turnkey Solutions gammogo le Moepathutse GPR.

Dikoloi tsa Mediosa di emisitswe ga di dire ga jaana. Buthelezi EMS yona e a dira ka ntlha ya fa go na le tumalano ya tiro le yona ebile dipatlisiso di santse di tsweletse.

Go ya ka Masike, Lefapha le tlile go itshetlhega mo ditlamoragong tsa dipatlisiso tseno go bona gore ke dikgatho di feng tseo le tla di tsayang go ya pele.