Gaabo Motho go thebe phatswa.

Vodacom e letlelela tiriso ya Facebook ntle le tuelo go fitlha go 25MB

0 74

Fa e le gore o yo mongwe wa bao ba ntseng ba dirisa Facebook ntle le tuelo jaaka modirisi wa Vodacom, itse gore dintlhatiriso di fetogile.

Vodacom ga e sa tlhole e letlelela gore jaaka modirisi o dirise Facebook ntle le tuelo kwa ntle le selekanyo.

Go ya ka Vodacom seno ke go latela “maikaelelo a go fokotsa tlhwatlhwa ya kgokagano go bao ba tlhokang go golagana”. Go fitlhelela seno, Vodacom e tlhalositse fa e tsere “tshwetso go tswelela ka tirelo ya Facebook ntle le tuelo ka go beela badirisi selekanyo sa go fitlha go 25 MB ka letsatsi.”

Tirelo eno ya go letlelela badirisi go dirisa Facebook ntle le tuelo eo e itsegeng ka Facebook Flex e ntse e kgontsa badirisi go dirisa mafaratlhatlha a Facebook ntle le go bona ditshwantsho mme e ntse e ratiwa thata ka ntlha ya fa badirisi ba Vodacom ba ntse ba kgona go dirisa Facebook le fa ba sena data.