Gaabo Motho go thebe phatswa.

Tshwaragano ya Maquassi Hills le Beyond Build e busetsa seriti sa Boo-Rra-Tladi

0 120

Dingwaga di ka nna tharo fa morago ga gore ntlo ya bona e tsweiwe le go senngwa ke matlakadibe, Boo-Rra-Tladi ba agetswe ntlo gape ka tshwaraganêlô ya Pusoselegae ya Maquassi Hills le konteraka ya Beyond Build.

Lebotana morago ga gore ntlo ya Boo-Rra-Tladi e senngwe ke matlakadibe. Setshwantsho se rebotswe.

Boo-Rra-Tladi ba neetswe ntlo ya bona semmuso ka Labotlhano 16 Phatwe 2019 ke Majoro wa Maquassi Hills, Victoria Kgabi a patilwe ke Mmusakgotla Manini Notwane le Motsamaisi wa Pusoselegae Velaphi Zikalala.

Go ya ka Sebueledi sa Maquassi Hills e leng Mccasswell Khumalo, kago ya ntlo ya Boo-Rra-Tladi e latetse fa morago ga tsereganyo ya Mokhanselara wa kgorwana ya 1, Mme Ntuli ka letsatsi la Mandela.

Lebotana la ntlo le ne la thubiwa gotlhelele mme ba Beyond Build go tswa kwa Leeudoringstad ba thusana le maloko a komiti ya kgorwana, ba ne ba simolola kagosešhwa ya ntlo.

Rre Tladi wa dingwaga di le 72 le barwadi ba gagwe ba le babedi ba ntse ba nna mo mokhukung yo monnye.

Khumalo o kaile gore le fa gona bao mantlo a bona a neng a senngwa ke matlakadibe ba le mmalwa, ba santse ba letetse gore Puso ya Porôfênse e thuse ka matlole a go ba agela mme o tlhalositse gore jaaka Maquassi Hills, ba bone gore ba kope Beyond Build go thusa Boo-Rra-Tladi ba lebeletse maêmô le dingwaga tsa ga Rre Tladi.

Boo-Ra-Tladi ba lebogile Pusoselegae ka go ba tlamêla ka legae le lešhwa.

Rre Tladi o kaile fa a sa itse gore a ka leboga Pusoselegae jang ka se e se dirileng, o kaile fa a itumeletse go nêêlwa ntlo e ntšhwa le fa a ne a ratile gore mosadimogolo wa gagwe nkabe a le teng go ka bona ntlo e ntšhwa eno le go e itumelela le bona.

Yo mongwe wa barwadi Boo-Rra-Tladi e leng Lerato o lebogile Modimo gore fa morago ga dingwaga di le dintsi, dithapelo tsa bona di arabilwe mme ba kgônnê go tsena mo ntlong ya bona e ntšhwa.

Motsamaisi Velaphi Zikalala, Mokhanselara Ntuli, Rre Tladi, Mmusakgotla Manini Notwane, Majoro Victoria Kgabi le leloko la komiti ya kgorwana ya 1 ka nako eo Rre Tladi a neng a amogela dinotlôlô tsa ntlo ya gagwe. Setshwantsho se rebotswe.

Ntlo ya Boo-Rra-Tladi e na le diphaposi di le pedi, boapêêlô gammôgô le ya tshosologo.

Go ya ka Pusoselegae go lebeletswe gore Beyond Build e tla agela Boo-Rra-Tladi phaposana ya go tlhapêla go latela kopo ya ga Majoro.