Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mokhuduthamaga wa @nwdesd o ikuela kwa batsading go êla tlhôkô pabaletshego ya bana

0 75

Mokhuduthamaga wa Lefapha la Thuto mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima, Wendy Matsemela o ikuetse kwa batsading gore ba netefatse fa bao ba kgoetsang dikoloi tseo di isang bana dikolong, e le batho ba ba boikarabelo ebile ba na le ditlhôkêgô tsotlhe.

Seno se latela fa morago ga gore go nne le dikotsi di le pedi tseo di amang dikoloi tseo di tsamaisang baithuti go ya dikolong mo sebakeng sa kgwedi mo Porôfênseng.

Mo kotsing ya sešheng, baithuti ba le 13 ba amegile mo kotsing fa van eo ba neng ba e pagame e tswa mo taolong mme e menoga magareng ga metse ya Matsheng le Kokomeng gaufi le Taung.

Lefapha la Thuto le kaile mo pegelong fa baithuti ba le batlhano ba gobetse thata mme ba le robedi ba alafetswe go opiwa ke tlhogo le dikgobalo tsa mokokotlo.

Mo tiragalong e nngwe ka 13 Phatwe 2019, baithuti ba le 22 ba ne ba amega mo kotsing ka nako ya fa ba ne ba le mo tseleng go ya kwa dikolong tsa bona tseo di farologaneng kwa kgaolong ya Klerksdorp.

Ditiragalo tseno go ya ka Lefapha, di tshwentse Mokhuduthamaga.

Ke dira boikuelo kwa bakgweetsing bao ba tsamaisang bana go ya dikolong gore ba tlhokomele thata fa ba isa bana dikolong, le batsadi ba tshwanetse ba ba beye leitlho.

Mokhuduthamaga Wendy Matsemela