Gaabo Motho go thebe phatswa.

#NTCE2019 e tlile go tshwarelwa kwa Rustenburg

0 245

Baithuti ba ka nna 5000 go tswa Aforika Borwa ka bophara ba solofetswe go thologêla kwa The Royal Marang Hotel, Rustenburg go tsenela dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala.

Dipontsho di tlile go tshwarwa go simolola ka 19-21 Lwetse 2019 mme di tlile go akaretsa disiminara le babontshi ba ka nna 50 go tswa mo maphateng ao a amanang le tsa bojanala.

Letsholo la go thankgolola dipontsho le ne le tshwerwe gompieno 29 Phatwe 2019 kwa Potchefstroom mme le tsenetswe ke bobegakgang, Mokhuduthamaga Keneetswe Mosenogi wa Lefapha la Bojanala mo Bokone Bophirima, Motlatsatona wa tsa Bojanala Bosetšhaba Fish Mahlalela, Majoro wa Sedika sa Dr Kenneth Kaunda; Barei Mosiane-Segotso gareng ga ba bangwe.

Mosiane-Segotso o akgotse Lefapha ka thankgololo ya letsholo mme a tlhalosa fa le le botlhokwa ka gore seno se tla tsamaisa tshedimosetso ka ga tsa bojanala, mme seno se tla lebisa kwa goreng baagi ka kakaretso ba nne le tshedimosetso e e maleba ka tsa dikgwêbô tseo di leng gona mo bojanaleng.

Tlhogo ya Lefapha, Advocate Neo Sephoti o tlhalositse gore maikaelelo a Lefapha ka dipontsho ke go lemosa baithuti mo Porôfênseng le naga ka bophara gore go ditšhono tsa tiro le kgwêbô mo go tsa bojanala, le go netefatsa gore barutabana bao ba rutang bana ka tsa bojanala ba tsamaya le dinako ka mekgwa e mentšhwa eo dilo di dirwang ka yona segompienong mo go tsa bojanala.

Go ya pele Sephoti o kaile fa go tlile go nna le kgaisano ya dikolo eo mo go yona baithuti ba tsa bojanala ba tlileng go tsaya karolo, mme go lebeletswe gore bao ba fenyang ba tla ithopela dithusathuto gammôgô le didiriswa tsa go apaya.

Go lebeletswe gore beng ba dikgwêbô tsa marôkô go dikologa Rustenburg ba tla ungwêlwa ka ntlha ya fa ba tla newa tšhono ya go robatsa baithuti bao ba tlileng go tsenela dipontsho kwa dikgwêbông tsa bona.