Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mooka ke dingwe tsa dijo tse di ratiwang mo magaeng

157
Nkgwana ya mooka e go nang le dikgeru le tswina mo go yona. Ela tlhoko gore o se phunye nkgwana fa o epa gonne mooka o tlile go tlala mmu.

Batho ba le bantsi ba itse dinotshi e le tsona di dirang mamepe le tswina ebile mamepe le tswina ya tsona di jewa. Le mo marekolong tswina ya dinotshi e a bonwa, ebile le tsona dinotshi go na le bao ba iphidisang ka tsona, mme ba bona letseno go tswa mo mamepeng le tswina ya tsona. Segolobogolo dinotshi di itsiwe ka go loma, ebile go na le batho bao ba tlhokafatseng morago ga go lomiwa ke dinotshi.

Sengwe se batho ba le bantsi ba sa se itseng ke gore kwa ntle ga mamepe le tswina ya dinotshi, go na le mamepe le tswina nngwe e e bonwang mo magaeng (Mabeskraal, mo pusoselegaeng ya Moses Kotane). Mamepe le tswina eno e bonwa fa morago ga gore go epiwe mooka. Mooka o bonwa e le dintsinyana tse di nnyane mo dinotshing tse di ntsho ka mmala, di bonwa di bokaboka di tswa ebile di tsena mo mosimeng yo gantsi o fitlhelang o na le peipi e e dirilweng ka bolota. Gantsi dintsinyana tse fa di tswa mo mosimeng, di tswa di rwele matlapananyana mo matlhakoreng mme di a ntshetsa kwa ntle ga mosima. Fa di boela mo mosimeng di boela di rwele lerolenyana la dicheshe tsa ditlhare le le serolwane, lerole le le di dirisa go dira dijo tsa mooka tseo di jewang fa go epiwa mooka.

Sekidi se se diriwang fa go epiwa mooka, gore mosima o se go timelele.

Sebaka sa dikgwedi morago ga go bona mooka, fa o kgotsofetse gore o dirile dikgeru le tswina, o ka nne wa epa mooka gore o tle o o je. Pele o epa mooka o tshwanetse o tsenye mpa kgotsa bothale mo mosimeng mme o epe sekidi gore mosima wa mooka o seka wa go timelela. Ka dinako dingwe o ka nna lesego mme wa fitlhela mooka wa gago o le boteng ba go fitlha fa lengweleng, mme fa o le madimabe o ka epa go etsa dimitara di le pedi. Fa o setse o fitlheletse mooka, o tla bona ka nkgwana ya teng. Go botlhokwa thata gore o seka phunya nkgwana eno botlhaswa gonne mooka o ka tlala mmu.

Mokgwa o ka netefatsang gore nkgwana ga e tlale mmu ke fa o ka epa go e dikologa mme e tswe yotlhe go na le gore o re o e bula ka fa godimo.

Nkgwana ya mooka fa e butswe.

Fa o setse o kgonne go ntsha nkgwana jaanong o ka e bula mme wa ja mooka. Mo mookeng go jewa dikgeru le tswina fela, mme mooka o na le bolota jo bo ka dirisiwang go thiba didiriswa fa di dutla.

Dikgeru le tswina.
Tswina ya mooka

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.