Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mokatisi wa Bafana Bafana o itsise setlhopha se se tlileng go tshameka le Botswana.

140

Mokatisi wa Bafana Bafana, Stuart Baxter o itsisitse setlhopha se se yang go tshameka le Botswana mo metshamekong ya go tsaya karolo mo dikgaisanong tsa bomampodi ba dinaga tsa Aforika ya 2018.

Aforika Borwa le naga ya Botswana di tlile go tshameka mo legatong lantlha ka Lamatlhatso 15 Phukwi kwa setediamong sa Francistown kwa Botswana metsotso e le masome a mararo go tlogela ura ya boraro thapama.
Legato la bobedi le tlile go tshamekiwa ka 22 Phukwi kwa setediamong sa Moruleng mo kgaolong ya Rustenburg ka ura ya boraro thapama.

Baxter o santse a tlile go dirisa ba bangwe ba batshameki bao ba tsereng karolo mo metshamekong ya COSAFA Castle Cup e leng mokapteni Lehlogonolo Masalesa, Tercious Malepe, Jamie Webber, Mario Booysens, Cole Alexander, Boalefa Pule, Riyaad Norodien, Sandile Mthethwa gammogo le Mothobi Mvala.

Kgabagare Baxter o tlhalositse fa go na le bothatanyana ka ga Masalesa. Go ya ka Baxter, motshameki yono “o ne kwa ntlheng a na le tumelano le setlhopha sa kwa moseja mme ka ga jalo a sa tshwanelwa go akaretswa mo setlhopeng. Ga jaana ga a na setlhopha mme ga go ise go tlhaphe gore a melao ya kgaisano ya mo letla go akarediwa mo setlhopheng.”
Go ya pele mokatisi o tlhalositse fa a ikgolagantse le botsamaisi mme a solofela go bona karabo ka ntlha eno mo nakong e e khutshwane.

Baxter o kaile fa Masalesa a nnile le setlhopha mo bekeng tse pedi ka nako ya metshameko ya COSAFA mme a ka nna le seabe se se tona mo setlhopheng seno sa metshameko ya CHAN. Fa go amogeletshega, mokatisi o tla mo dirisa mo setlhopheng mme fa go sa amogeletshege o tla mo golola.

‘Ga go a tlhapha sentle gore melao e a reng ka ntlha e e tshwanang le ya ga Masalesa’ mme go ya ka Baxter ga ba batle go iphitlhela ba mo tsere mme ba mo tshamekise mme kwa morago ba iphitlhele ba tseelwa dintlha kgotsa ba jelwa. Seno ke ka ntlha ya gore go ya ka melao ya CHAN, ke batshameki ba ba tshamekang mo ligeng ya selegae ba ba letlelelwang go nna le karolo mo metshamekong ya CHAN.

Setlhopha sa BAFANA BAFANA se mokatisi a se itsisitseng:

BATSHWARADINO

Boalefa Pule go tswa Supersport United FC
Steven Hoffman go tswa Platinum Stars FC
Khulekani Kubheka go tswa Mamelodi Sundowns FC

BASIRELETSI

Siyabonga Nhlapo go tswa Bidvest Wits FC
Malebogo Modise go tswa Mamelodi Sundowns FC
Siphiwe Mnguni go tswa Platinum Stars FC
Junaid Sait go tswa Stellenbosch FC
Sandile Mthethwa go tswa Orlando Pirates FC
Mothobi Mvala go tswa Highlands Park FC
Mario Booysen go tswa Supersport United FC
Tercious Malepe go tswa Orlando Pirates FC

BATSHAMEKAGARE

Cole Alexander go tswa Supersport United FC
Lehlogonolo Masalesa yo a se nang setlhopha
Riyaad Norodien go tswa Orlando Pirates FC
Jammie Webber go tswa Stellenbosch FC
Sphelele Ntshangase go tswa Black Leopards FC
Dumisani Zuma go tswa Bloemfontein Celtic FC
Ricardo Lourenco go tswa Orlando Pirates FC
Teboho Mokoena go tswa Supersport United FC
Sipho Mbule go tswa Mamelodi Sundowns FC

BATSHAMEKAPELE

Bongani Ntuli go tswa Mamelodi Sundowns FC
Ryan Moon go tswa Kaizer Chiefs FC
Gift Motupa go tswa Baroka FC

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.