Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mapodisi kwa Polokwane a tsibosa kgatlhanong le go tshwara madi a le mantsi

0 243

Polokwane, Limpopo. Mapodisi a Polokwane kwa Limpopo a gakalola baagi go efoga go tshola madi a le mantsi mo go bona.

Seno se latela tiragalô ya Lamatlhatsô 23 Ngwanatsele 2019 kwa Savanna Mall eo mo go yona monna le mosadi wa gagwe ba kgothoditsweng madi moragô ga gore ba a gôgê kwa bobolokêlông , seno e le ka ntlha ya fa ba ne ba batla go rêka sejanaga se sentšhwa.

Go ya ka Brigadier Motlafela Mojapelo, fa moragô ga gore ba tsene mo koloing, babelaêlwa ba le babedi bao ba sa itsiweng ba ne ba tla kwa go bona mme ba thuba letlhabaphefo la koloi ka go le thuntsha. Kwa morago ba ne ba tsaya madi le sekgwama sa mosadi mme ba nowa ke phefo. Ga go ope yo o gobetseng mo tiragalông eno.

Mojapelo o gakolotse baagi gore bosenyi bo tlile go ya kwa godimo mo pakeng eno ya malatsi a khunologô mme o rotloeditse gore ba dirise dikarata tsa bobolokêlô go duêlêla dithoto.

Baagi bao ba ka tswang ba na le tshedimosetso eo e ka lebisang kwa go tshwarweng ga babelaêlwa go ikgolaganya le Constable Maake mo 0798979033.