Gaabo Motho go thebe phatswa.

#Eskom; Kgonagalo ya kgaogo ya motlakase e fetoga nnete.

0 491

Go timiwa ga motlakase go go rulagantsweng go tsene mo tirisong go simolola ka ura ya botlhano thapama; 14 Seetebosigo 2018 mme go lebetswe gore thulaganyo eno e tla tswelela go fitlha ka ura ya borobedi maabanyaneng a gompieno 14 Seetebosigo 2018.

Eskom Hld SOC Ltd on Twitter: “#POWER_ALERT 2: Date: 14 June 2018: Load shedding has commenced https://t.co/yE0VPeOf4f @IOL @eNCA @ewnupdates @SABCNewsOnline @CityPowerJhb @eThekwiniM @City_Ekurhuleni @CityofCT @CityofTshwane / Twitter”

POWER_ALERT 2: Date: 14 June 2018: Load shedding has commenced https://t.co/yE0VPeOf4f @IOL @eNCA @ewnupdates @SABCNewsOnline @CityPowerJhb @eThekwiniM @City_Ekurhuleni @CityofCT @CityofTshwane

Setlamo seo se rebolang motlakase Bosechaba sa Eskom se itsisitse fa se pateletshegile go tsenya tirisong, go timiwa ga motlakase go go rulagantsweng go ya ka dinako le mafelo ka go farologana, naga ga bophara; seno e le go thibela phifalo eo e ka aparelang naga ka bophara.

Kgato eno e latela fa morago ga gore mekgatlho ya badiri eo e emeletseng badiri ba setlamo e itsise fa e sa itumelela gore Eskom ga e kitla e ba neela tlhatlhoso ya mogolö mo ngwageng yono wa matlötlö.

E ne ya re gompieno badiri bao ba emeletsweng ke mekgatlho ya NUM le NUMSA ba gwantela kwa dikantorongkgolo tsa Eskom go supa dingongorego tsa bona.

Zim Locals on Twitter: “#EskomStrike 2 SA unions (Num & Numsa) protesting outside #Eskom Megawatt Park head office in Johannesburg north demanding a 15% salary increase #EskomShutDown pic.twitter.com/yj83zIVXyf / Twitter”

EskomStrike 2 SA unions (Num & Numsa) protesting outside #Eskom Megawatt Park head office in Johannesburg north demanding a 15% salary increase #EskomShutDown pic.twitter.com/yj83zIVXyf

Kgabagare Eskom e itsisitse lenaane-thulaganyo la yona la go timiwa ga motlase leo le bonwang fa (motlakase o timiwa leng), fa motse kgotsa pusoselegae ya gago e sa tlhagelele mo lenaaneng o ka ikgolaganya le Eskom mo 0860037566.