IKGOLAGANYE LE RONA

Re kopa o tseye nako go buisa se se kwadilweng fano go dira gore o feleletse o kopane le mongwe yo o maleba go go thusa.

Dikgang24.news ke lekwalodikgang la mo mafaratlhatlheng. Malebogo Putu ke ena Morulaganyi wa lona. 

Go romela dipegelo tsa bobegakgang (Media Releases) kgotsa o batla go re loma tse be le go re itsise ka ditiragalo tse re sa itseng ka tsona, gammogo le go botsa ka dipapatso dirisa aterese ya mafaratlhatlha ya malebogoputu@dikgang24.news kgotsa malebogoputu@malebogoputu.com

Dikgang24.news ke karolo ya Malebogo Putu Media and Agricultural Pty LTD mme e kwadisitse semolao go latela melao ya ditlamo ya Aforika Borwa jaaka setlamô seo se sa direng lotsênô. Dinomoro tsa kwadiso ke 222-828 NPO gammôgô le 2019/059241/08 NPC.

Aterese ya rona ke: 

40433 Lebesane Section, Mabeskraal, 0313.

P.O.BOX 13625, Mabeskraal, 0313.

Cell Phone: +27 79 785 9717 / +27 71 555 2661

Telephone: +27 87 700 2021