Dintlhatiriso

Dintlha ka ga tiriso ya mafaratlhatlha ano gammogo le dintlha ka ga tshireletso ya tshedimosetso
ya gago e e sa tshwanelwang go tlhagisetswa mongwe le mongwe.

Dikgang24.news e tlhompha dintlha tsa gago tse di sa tshwanelwang go tlhagisetswa ope, re ikaelela
go sireletsa dintlha tseo.
-Re a itse gore o tlhoka gore tshedimosetso e e ka dirang gore o itsagale jaaka leina, aterese le dipalo
tsa mogala, e tshwanetse e tsholwe sentle le go sirelediwa.
-Ka kakaretso o ka dirisa mafaratlhatlha a rona kwa ntle le go re neela tshedimosetso ka ga gago. Re
sala morago tshedimosetso ka ga mafaratlhatlha a o etelang mafaratlhatlha a rona go tswa go ona,
Seno se re kgontsa go sekaseka dipalopalo mme fa e le tshedimosetso ka gago e nna e sa tlhagisiwe.
-Tse dingwe tsa ditsebe tsa rona di dirisa ditlhotlhomisi tseo di selang metsamao ya gago morago mo
mafaratlhatlheng a rona, e le gore re kgone go ela tlhoko mokgwa yo o ratang go dirisa
mafaratlhatlha a rona ka teng. Seno se re thusa go netefatsa kago ya mafaratlhatlha e e go
kgotsofatsang jaaka modirisi. O ka thaya mafaratlhatlha a o re etelang go tswa mo go ona gore a go
itsise ka ga ditlhotlhomisi tsa rona, seno se tla go kgontsha go amogela kgotsa go kganela
ditlhotlhomisi tseno.
-Tshedimosetso e e romelwang ke ditlhotlhomisi e re thusa go aga mafaratlhatlha e e go
kgotsofatsang jaaka modirisi.
-Dintlha tse di jaaka maina, aterese le dipalo mmogo le tse dingwe tsa gago tseo o ka ikwadisetsang
go dirisa mafaratlhatlha a rona ka tsona, re di boloka mo bobolokelong jo bo sireletsegileng.
-Mo mabakeng otlhe, tshedimosetso fela e re ka e rebolelang maphata a mangwe jaaka bagwebi, ka
ga badirisi ba mafaratlhatlha a rona, ke tshedimosetso ka kakaretso le gona e kgobokantswe e se ya
modirisi a le mongwe.
-Tshedimosetso e e akaretsang ebile e kgobokantswe ga e kake ya dira gore o itsagale jaaka modirisi
gonne e akaretsa batho botlhe. Re ka dirisa sekai ka gore % di le 30 tsa basha di dirisa mafaratlhatlha
a rona. Ga se maikarabelo a rona gore mafaratlhatlha a o a etelang go tswa mo mafaratlhatlheng a
rona a tshwara jang tshedimosetso ya gago, ebile ga re rwale maikarabelo ka ga diteng tsa
mafaratlhatlha a o a etelang go tswa mo mafaratlhatlheng a rona.

DINTLHA TSE DI AMOGELESEGANG KA GA TIRISO YA MAFARATLHATLHA A RONA
ELA TLHOKO
Re a leboga gore e be o badile dintlha tse di amogelesegang ka ga tiriso ya dikgang24.news. Go dirisa
mafaratlhatlha ano ga gago kgotsa go tsena mo tumalanong le rona ga gago, go raya gore o amogela
gotlhelele gore o tlamiwa ke tumalanong eno ga mmogo le dintlha tse di mo go yona. Seno se
akaretsa le dintlha tlaleletso ga mmogo le melao le melawana e e ka tlhagisiwang mo go wena
tebang le tiriso ya mafaratlhatlha ano. Maikaelelo a dintlha tiriso tseno ke gore re obamele melao e
e maleba ya naga ya rona, re lemose badirisi ba mafaratlhatlha a rona mekgwa e e amogelesegang le
e e sa amogeleseng ka ga tiriso ya mafaratlhatlha a rona, go sireletsa mafaratlhatlha a rona ga
mmogo le go tlhalosa ditlamorago tse di tla tlisiwang ke go dirisa mafaratlhatlha a rona ka mokgwa o
o sa amogelesegeng.
Tokomane eno e akaretsa dintlha tsa molao tseo re tseelang gore o na le kitso ka ga tsona. Ka ga jalo
re go rotloetsa gore o bale tokomane eno mo go tseneletseng mme fa o batla tshedimosetso go ya
pele o ikgolaganye le rona mo +27 79 785 9717 kgotsa ka email mo malebogoputu@dikgang24.news
Dikgang24.news e tlhompha ditshwanelo tsa badirisi ba mafaratlhatlha a rona. Ditshwanelo tsa puo mmogo le go tlhagisa maikutlo, go kgona go bona tshedimosetso, gore dintlha ka ga gago di se
itsisiwe bangwe, seriti, bodumedi, tumelo mmogo le kakanyo go ya ka molaotheo wa naga ya rona.
Re ikaelela go go se tshwenyane le ditshwanelo tseno ntle fela le gore molao o re pateletse go tshwenyana le tsona, ntle fela fa wena o di dirisa ka mokgwa yo o sa amogelesegeng, kgotsa fa e le
gore o dirisa ditshwanelo tseno go tshosetsa le go tlhagisetsa kotsi batho ba bangwe kgotsa go ama
ka mo go sa amogelesegeng tsamaiso ya mafaratlhatlha a rona.

Molawana wa Maitsholo.

Dikgang24.news e ka dirisetswa fela maikaelelo a a mo molaong. Re kganela tiriso ya mafaratlhatlha a rona mo go robeng molao wa naga. Seno se akaretsa:
-Tiriso nngwe le nngwe e e sokameng ya selegae kgotsa bodichaba e e akaretsang tiriso ya bana mo thobalanong, ditlhapa, tlhaolele go akaretsa ya bosemorafe, bong, bodumedi, puo ya letlhoo, puo e maikaelelo a yona e leng go tlhotlheletsa dikhuduego kgotsa letlhoo mmogo le matshosetsi a go tlhagisetsa bangwe kotsi.
-Tiragatso nngwe le nngwe e maikaelelo a yona e leng go senya leina, go tlhokofatsa, go ja leshwe kgotsa go tshosetsa ka sebele mongwe le mongwe mo nageng kgotsa kwa ntle ga melelwane ya naga; go akaretsa maiteko a go golaganya le go romela dintlha tse di sa amogeleseng ebile di senya leina.
-Go roba melao e e sireletsang ditlhangwa tsa ba bangwe go akaretsa melao ya bokwadi kgotsa botlhami, go akaretsa le go dirisa kwa ntle ga tetlelelo ditiro tsa ba bangwe tseo di sireleditsweng ke melao ya selegae le ya bodichaba ga mmogo le go dirisa matshwao a dikgwebo a ba bangwe mmogo le go neelana ka diphiri tsa dikgwebo mo nageng kgotsa bodichaba. Dikgang24.news ga e rwale maikarabelo fa o ka dirisa botlhaswa kgotsa wa roba melao ya selegae le ya bodichaba tebang le tiriso ya diteng tseo ka di fitlhelelang fa o batlana le tshedimosetso o dirisa mafaratlhatlha a rona.
-Go roba melao e e sireletsang ditshwanelo tsa mongwe gore dintlha ka ga gagwe di seka tsa itsiwe ke ba bangwe, go akaretsa le maiteko a go kgobokanya tshedimosetso ya mongwe ntle le tetla ya bona.
-Bosenyi bongwe le bongwe go akaretsa ba matlotlo jaaka megodisano e e seng ka fa molaong, go itira mongwe yo o seng ena, kgotsa maiteko a go tsena mo tumelanong le dikgang24.news mo boemong jwa mongwe ntle le tetla ya gagwe.
-Go roba melao e e tsamaisang ebile e laola neeletsano ya dithoto mo nageng.
-Tiragatso nngwe le nngwe e e akaretsang go rekisiwa, go romelwa le go abelana diporogerama tse di seng ka fa molaong kgotsa tseo di gatisitsweng kwa ntle ga molao.
-Go palelwa ke go sekegela tsebe kopo ya mongwe gore a ntshiwe mo lenaneong la batho bao ba romelelwang makwalo kgotsa dipapatso tseo ba sa di kopang, le go tswelela go romela tseno e tswe o kopilwe gore o emise.
-Modirisi yo a dirisang dikgang24.news a le mo nageng nngwe le nngwe ntle le Aforika Borwa, o tlamiwa ke melao ya naga eo. Dikgang24.news e tlile go dumela go tlhagisa dintlha ka modirisi fa a ka dira bosenyi kwa ntle ga naga a dirisa mafaratlhatlha a dikgang24.news kgotsa tshedimosetso e a fitlheletseng mo tirisong ya mafaratlhatlha a rona. Seno se ka rotloediwa ke taelo ya semolao kgotsa maikarabelo a dikgang24.news ka fa tlase ga tumelano ya bodichaba ka ga go thusana semolao.
Dintlha tse di ka rebolwang ka ka gago di akaretsa dintlha tsotlhe ka ga gago go akaretsa maina le tse
dingwe.

DITIRAGATSO TSE DI SA LETLELELWANG

Dikarolo tse di latelang di tlhalosa tiriso e e sa amogelesegeng ya mafaratlhatlha a dikgang24.news
ga mmogo le maele tebang le tiriso e e maleba ya mafaratlhatlha ano.

Matshosetsi go dikgokaganyo tsa rona.

Tiragatso nngwe le nngwe e e leng matshosetsi mo go direng ga dikgokaganyo tsa rona ga e
amogelesege. Seno se akaretsa:
-Maiteko mangwe le mangwe a a seng mo molaong a go fitlhelela dikgokaganyo tsa dikgang24.news,
kgotsa go leka go nyoboka dikgatho tshireletso tseo re di tsereng go sireletsa dikgokaganyo tsa rona.
-Go dirisa mafaratlhatlha a rona go leka go itira motho yo o seng ena le go leka go fitlhelela dintlha
ka ga badirisi ba bangwe ka bogwenegwene. (cracking and hacking)
-Go nyoboka mafaratlhatlha a di-email le go a romelela batho gore o utswe tshedimosetso ya bona,
seno se akaretsa le go re romelela di-email tse di jalo. (spoofing)
-Maiteko a go nyoboka ditshereletso tsa dikgokaganyo tsa badirisi ba bangwe gore o feleletse o
tsene mo mafaratlhatlheng a bona kwa ntle le thebolo kgotsa kitso ya bona.
-Tiragatso nngwe le nngwe e e tlisang matshosetsi mo go dikgang24.news gore e kgone go neelana
ka ditirelo go badirisi.
-Go tsaya karolo mo matshosetsing a dikgokaganyo tsa dikgang24.news jaaka go romela o na le kitso
ka ga seo, tshedimosetso kgotsa difaele tseo di nang le diporogerama tse di kotsi jaaka dipitse tsa
Troy (Trojan horse), diboko, makwalo a dithuthupi (mail bomb) le tse dingwe.
-Keletlhoko ya tshedimosetso le pharakano mo mafaratlhatlheng a dikgang24.news ntle le tetla ya
dikgang24.news.
-Thomelelo e batho ba sa e kopang ya dipapatso kgotsa dithekiso, ga mmogo le makwalo.

Patlelo ya botlhe le diteng tsa mafaratlhatlha a bangwe ntle le dikgang24.news

Go bala ga gago dintlha tse di amogelesegang ka ga tiriso ya mafaratlhatlha a rona, o amogela gore
re le dikgang24.news ga re na taolo mo godimo ga diteng le tshedimosetso tseo di tabogang mo
mafaratlhatlheng ka kakaretso, go akaretsa email le ditshwaelo. O amogela gape gore
dikgang24.news ga e kake ya tshwaiwa phoso fa o ka tlhagelwa ke kotsi kgotsa tatlhegelo e e ka
nnang e feng go latela tiriso ya gago ya mafaratlhatlha ano.
Dikgang24.news e go kgontsa go fitlhelela mafaratlhatlha a mangwe. O amogela gore ga re na taolo
gotlhelele mo tshedimosetsong le diteng tsa ditsebe tsa mafaratlhatlha a mangwe a o
dikgang24.news e go kgontsang go a fitlhelela. Ke maikarabelo a gago go sekaseka tshedimosetso le
diteng tsa mafaratlhatlha a o le go itse gore a go siametse kgotsa nyaa. Tshireletsego ya gago e mo
go wena, mme ga re rwale le e seng le e seng maikarabelo ka ga tshireletsego ya gago, mo
mafaratlhatlheng a rona kgotsa a bangwe jaaka fa o a etela go tswa mo go rona.
Go tsaya karolo le go tshwaela mo dipatlelong tsa rona, jaaka fa o newa chono ya go ntsha maikutlo
mo dipegelong tsa rona, go dirwa ka go ithaopa. Badiri ba rona mmogo le dikgang24.news ka
kakaretso ga ba rwale maikarabelo tebang le ditshwaelo kgotsa diteng tseo di romelwang mo
dipatlelong tse ke badirisi. Ka ga jalo ga re rwale maikarabelo fa ditshwanelo tsa gago di ka gatakwa
ka ntlha ya go tsaya karolo ga gago mo mafaratlhatlheng ano.

Makwalo a mogoso mmogo le makwalo a a tenang.

Makwalo a mogoso le makwalo a a tenang ke tlhobaboroko. A ama tiriso le go itumelela go dirisa
mafaratlhatlha mme ebile ke matshosetsi mo dikgogaganyong tsa rona. Dikgang24.news e tlile go
tsaya dikgatotsibogo le tshiamiso kgatlhanong le mongwe le mongwe yo re ka mo fitlhelang a tsaya
karolo mo go direng tse di latelang:
-Go romela makwalo a mogoso a a sa kopiwang ka maikaelelo a go rekisa kgotsa go bapatsa
gammogo le ka maikaelelo a a akaretsang dipolotiki, bodumedi kgotsa kgwebo.
-Go akaretsa batho mo lenaneng la bao ba romelelwang makwalo ntle le tetla ya bona.
-Go se ntshe mo lenaneng la thomelo, diaterese tse di sa direng mmogo le maina a bao ba leng
kgatlhanong le go nna teng mo lenaneng le go romelelwa makwalo.
-Go dirisa Dikgang24.news go bona tsibogo mo makwalong a mogoso a a rometsweng go tswa mo
mafaratlhatlheng a diemail a bangwe ka mokgwa yo o sa dumelweng go ya ka dintlhatiriso tsa rona
kgotsa dintlhatiriso tsa mafaratlhatlha a bangwe.
-Go dirisa leina la Dikgang24.news kgotsa go dirisa aterese ya mafaratlhatlha a Dikgang24.news mo
makwalong go sa kgathaletsege gore a makwalo a o a romelwa ka mafaratlhatlha le dikgokaganyo
tsa Dikgang24.news kgotsa nyaa.
-Go se sireletse mafaratlhatlha a badirisi a a ba kgontsang go romela makwalo kgatlhanong le
neeletsano ya botlhe. Seno se diragala fa mafaratlhatlha ano a badirisi a fitlhelelwa ke bangwe mme
a dirisiwa go romela makwalo kwa ntle le kitso le tetla ya modirisi. Mafaratlhatlha a a sa sireletswang
kgatlhanong le neeletsano ya botlhe a feleletsa a dirisiwa botlhaswa go romela makwalo a mogoso a
a tenang. Gangwe fela fa seno se lemogiwa, se tshwanetse go emisiwa.
-Dikgang24.news e na le tshwanelo ya go tlhatlhoba mafaratlhatlha a a kgontsang badirisi go romela
makwalo go netefatsa gore ga go na makwalo a a romelwang ka neeletsano go tswa mo
mafaratlhatlheng ano. Dikgang24.news gape e na le tshwanelo ya go tsaya dikgato go netefatsa gore
ga go na tirigalo epe ya neeletsano e e diragalang le gore mafaratlhatlha a Dikgang24.news ga a
dirisiwe botlhaswa mo neeletsanong e e ka nnang teng. Tsotlhe tseno di tla diragatswa re ikaegile
thata ebile re etse tlhoko molawana wa rona wa tiriso le go sireletsa dintlha le tshedimosetso ya
gago jaaka modirisi.

Tshireletso ya Bana.

Dikgang24.news ga e letlelele gotlhelele gore badirisi ba dirise mafaratlhatlha a rona go leka kgotsa
go tlhagisetsa bana kotsi. Seno se akaretsa go tshola, go refosana le go abelana diteng tse di seng ka
fa molaong go akaretsa le tiriso ya bana mo thobalanong kgotsa sengwe le sengwe seo se akaretsang
tiriso ya bana mo thobalanong. Ela tlhoko gore ga re thibelele tseno fela mme re thibelela gape le
sengwe le sengwe seo se tsewang e le tshotlho ya bana go ya ka melao ya mo nageng le melao ya
bodichabachaba.

Dintlha ka ga tshireletso ya tshedimosetso ka ga gago le go se tlhagise sepe ka ga wena.

Dikgang24.news e tlhompha dintlha tsa gago tse di sa tshwanelwang go tlhagisetswa ope, re ikaelela
go sireletsa dintlha tseo. Bala dintlha ka ga tshireletso ya tshedimosetso ya gago le tlhaloso ya ka
mokgwa o re dirisang tshedimosetso ya gago ka teng.

Maikarabelo a Modirisi.

Modirisi o rwala maikarabelo tebang le tiriso nngwe le nngwe e e sa letlelelwang ya mafaratlhatlha a
Dikgang24.news eo e itemogelwang go tswa mo mafaratlhatlheng a modirisi. Ka maikarabelo a
modirisi go netefatsa gore dintlha tsa gagwe le mafaratlhatlha a gagwe ga di dirisiwe botlhaswa go
fitlhelela le go dirisa dikgokaganyo le mafaratlhatlha a Dikgang24.news ka mokgwa yo o sa
amogelesegeng.
Dikgang24.news e tlhaba badirisi botlhale gore ba seka ba araba makwalo a mogoso le gore ba seka
ba dumela go tobetsa dikgolaganyo (links) tseo di tshitshinngwang mo makwalong a mogoso. Go
swetsa go se latele tsiboso eno ke maikarabelo a modirisi mme seo se tla be se baya modirisi mo
kotsing ya go iphitlhela a akareditswe mo manaaneng a bao ba tla agang ba amogela makwalo a
mogoso, sengwe seo Dikgang24.news se ka se sikareng maikarabelo mo go sona.
Mo mabakeng a fa wena modirisi jaaka mogolo, o tla beng o letleletse ngwana go dirisa
mafaratlhatlha a Dikgang24.news, o amogela gore jaaka mogolo, o rwala maikarabelo a: gore
ngwana yoo o itshwara le go dirisa mafaratlhatlha jang; go laola go fitlhelela le go dirisa ditirelo le
mafaratlhatlha a Dikgang24.news; ditlamorago tsa tiriso ya mafaratlhatlha tsa ngwana yoo go
akaretsa, ebile go sa felele foo, go tsena mo kgwebong ga ngwana yoo. Dikgang24.news ga e rwale
maikarabelo a kgwebo epe e e dirwang mo mafaratlhatlheng go akaretsa go tsena mo kgwebong fa
morago ga gore o bone bagwebi kgotsa dipapatso mo mafaratlhatlheng a rona.
Go tlaleletsa mo go se se fa godimo, Dikgang24.news ga e rwale maikarabelo ape tebang le
tlhwatlhwa e wena kgotsa mongwe le mongwe yo a dirisang dintlha tsa gago a ka feleletsang a e
duetse kgotsa e mo latlhegetse mo kgwebong e e dirwang mo mafaratlhatlheng a Dikgang24.news.
Maikarabelo otlhe tebang le go tsena mo kgwebong ke a gago go akaretsa le go netefatsa gore o
obamela melao ya kgwebo e o tsenang mo go yona.

Kitsiso le mokgwa wa go phimola tseo di sa letlelelwang mo mafaratlhatlheng.

Dikgang24.news e go netefaletsa gore e na le mokgwa wa go itsisi modirisi ka ga go phimola tseo di
sa letlelelwang mo mafaratlhatlheng a Dikgang24.news, seno ke go sekegela tsebe le go obamela
karolo 77 ya molao 25 wa elektroniki wa dikgokaganyo le dikgolagano wa 2002.
Dintlha go ya pele di ka bonwa ka go kwalela:
PO BOX 13625
Mabeskraal, 0313. Moses Kotane Local Municipality.
Physical Address:
40433 Lebesane Section, Mabeskraal, 0313. Moses Kotane Local Municipality.
Telephone:+27 79 785 9717
Email: morulaganyi@dikgang24.news

Dingongorego le mokgwa wa tsamaiso.

Ke maikarabelo a gago jaaka modirisi gore o itlwaetse mokgwa wa tsamaiso yo o latelang, le go bega
kgatako ya dintlhatiriso tseno go morulaganyi wa Dikgang24.news.
Tlhokomela gore Dikgang24.news ga e kake ya kgona go rarabolola dingongorego tebang le
dikgokaganyo (networks) mmogo le badirisi bao re se nang dintlha ka ga bona. Go re kgontsa go dira
dipatlisiso mo go tseneletseng, dingongorego di tshwanetse di kwadiwe mme di romelwe ka email e
e rebotsweng fa godimo mme o akaretse, ebile go sa felele foo:
-Kwa kgatako e medileng kgotsa e itemogetsweng teng.
-Tlhaloso e e khutshwane ya gore goreng o nagana gore go nnile le kgatako ya dintlhatiriso tseno.
Dikgang24.news e rotloetsa gore badirisi fa ba bega dingongorego ba akaretse maina a bona le
dinomoro tsa mogala. Dintlha tseno ga di kitla di rebolelwa ope, kwa ntle fela le fa di ka batlwa ke ba
molao. Fa modirisi a sa tlhagise maina le dinomoro tsa mogala, ngongorego e ka sekasekwa fa
modirisi a neelane le dintlha tsotlhe jaaka di kopilwe fa godimo.

Dikgato tse Dikgang24.news e ka di tsayang go latela go gataka dintlhatiriso tseno.

Fa morago ga go amogela ngongorego kgotsa fa Dikgang24.news e ka lemoga kgatako ya
dintlhatiriso tsa mafaratlhatlha a rona, Dikgang24.news e ka tsaya nngwe kgotsa dingwe tsa dikgato
tse di latelang:
-Fa re ka fitlhela kgatako e amana le dikgokaganyo (network), re tlile go itsise motsamaisi wa
dikgokaganyo tsa gago gore a samagane le wena go ya ka tumalano ya gago le dintlhatiriso tseno.
-Mo mabakeng a a feteletseng, re tlile go kgaotsa go re fitlhelela ga gago go fitlhelela kgatako e
thibelwa ka mekgwa e e maleba.
-Go kgalemela modirisi, go thibela nakwana go fitlhelela mafaratlhatlha a rona kgotsa go go iletsa go
ya go ile go fitlhelela mafaratlhatlha a rona.
-Go go duedisa madi a go sekaseka kgetse ya gago le go netefatsa go tsaya dikgato mo
ngongoregong e e dirilweng kgatlhanong le wena.
-Go thusana le mafaratlhatlha a mangwe mo go batlisiseng dipelaelo tsa gore o gataka dintlhatiriso
tseno.
-Go go tshwarisa le go go dira gore o duele fa go na le ditshenyegelo ka ntlha ya go gataka
dintlhatiriso tseno ga gago.
-Go arogana go se obamele melao ga gago le mafaratlhatlha a mangwe, go tlhagisa go se obamele
melao ga gago ga mmogo le go arogana le ba molao dintlha ka ga go se obamele molao ga gago.

Ditshwanelo tsa Rona.

Dikgang24.news e na le tshwanelo ya go mametlelela kgotsa go fetola dintlhatiriso tseno nako
nngwe le nngwe ntle le go go itsise. Dikgang24.news e na le tshwanelo ya go tsaya dikgato tsa
semolao kgatlanong le mongwe le mongwe kgotsa setlamo sengwe le sengwe seo se gatakang
dintlhatiriso tsa mafaratlhatlha ano.
Dikgang24.news e na gape le dithata le tshwanelo ya go tsaya dikgato go samagana le kgatako
nngwe le nngwe e e sa tlhagisiwang mo dintlhatirisong tseno go thibela tiriso e e seng ka fa molaong
ya mafaratlhatlha le dikgokaganyo tsa rona. Dikgang24.news e na le tshwanelo ya go ela tlhoko tiriso
ya mafaratlhatlha a rona go netefatsa gore ga go na modirisi ope yo o lekang go nyoboka
mafaratlhatlha a rona.
Dikgang24.news e na le tshwanelo ya go gogela morago tiriso ya mafaratlhatlha a rona go modirisi fa
e le gore go tswelela go letlelela modirisi yoo tiriso ya mafaratlhatlha a rona, go ka feleletsa go
tlisitse matshosetsi mo ditirelong le mo dikgokaganyong tsa rona.
Dikgang24.news e na le tshwanelo ya go phimola mo mafaratlhatlheng a rona, tshedimosetso kgotsa
diteng dingwe le dingwe tseo re swetsang gore di a kgopisa, di a rogaka ebile di fatlha matlho. Ga re
netefatsa pabaletshego ya tshedimosetso e e fetisiwang ka mafaratlhatlha a rona.
Le fa gona Dikgang24.news e tlile go neelana ka ditirelo tse di kgotsofatsang go akaretsa go
netefatsa pabaletshego ya dikgokaganyo le mafaratlhatlha a rona, ke maikarabelo a maphata otlhe
go netefatsa pabaletshego ya dintlha le tshedimosetso ya ona. Dikgang24.news ga e kake ya rwala
maikarabelo go latela go tswa kotsi ka ntlha ya go se itshireletse ga maphata a mangwe. Fa go ka
diragala gore ka mokgwa mongwe, Dikgang24.news e se tseye dikgato tebang le kgatako ya
dintlhatiriso tseno, seo se tla be se se reye gore Dikgang24.news e ikamogile go tsaya dikgato mo
isagong tebang le go netefatsa gore dintlhatiriso tseno di a obamelwa ka dinako tsotlhe.