Gaabo Motho go thebe phatswa.

Tonakgolo ya @NWPGOV o tlile go itsise baagi ba Ramokokastad motsamaisi wa morafe

0 133

Tonakgolo ya Porôfênse ya Bokone Bophirima Job Mokgoro o tlile gompieno Labone 20 Sedimonthole 2018, go itsise Baphalane ba Ramokokastad motsamaisi wa morafe wa bona. Tiragalo e tlile go tshwarelwa ka mabaleng a metshameko a Ramokokastad.

Go ya ka Bonolo Mohlakoana go tswa kwa kantorong ya Tonakgolo, mafapha ao a farologaneng a puso ya Porôfênse a tlile go neelana ka maano a ôna a tsereganyo go neelana ka ditirelo. Seno e le go latela dikhuduego tsa baagi tseo di saleng di aparetse Ramokokastad, tseo mo go tsona baagi ba sentseng dikago tsa setšhaba go akaretsa dikolo, tleleniki go akaretsa le dikantoro tsa kgotla ya morafe.

Ditiragalo kwa mabaleng a metshameko a Ramokokastad di solofetswe go simolola ka 10H00.