Gaabo Motho go thebe phatswa.

#SupraMahumapelo o lebogile tiro semmuso

0 138

Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Supra Mahumapelo o lebogile tiro.

Lekoko leo le eteletseng puso kwa pele mo porofenseng le netefaditse fa Mahumapelo a lebogile tiro. Lekoko mo pegelong le tlhalosa gore le:

Amogela ka motlotlo tshwetso ya monnasetulo wa lona mo porofenseng go ithaopa go tswa mo maemong a gagwe jaaka MoPremier .

Go ya pele lekoko le tlotlomaditse Mahumapelo ka maano a gagwe a tsweletso ao a itsegeng ka ACT ao ka ona puso ya porofense e neng e lebeletse go tsweletswa moruo wa porofense ka go itshetlhega ka bolemerui, botaki le ngwao mmogo le bojanala; tlhabololo ya metsemagae, metsesetoropo gammogo le ditoropopotlana (VTSD); go akaretsa le meano ya poelano, phodiso le nchwafatso (RHR); Redirammogo Regogammogo (Saamwerk Saamtrek) le Setsokotsane.

Lekoko le tlhalositse fa Mahumapelo a nnile boikobo le fa bangwe ba ditsala le badirammogo ba ne ba tsweleditse tlhaselo kgatlhanong le ena, mme la tlhalosa fa le ithutile go samagana le dintlha tsa tlhobaboroko ka tlhogo eo e edileng go tswa mo go ena.

Mahumapelo fa a sale a le ka fa tlase ga kgatelelo gore a leboge tiro fa morago ga gore mokgatlho wa bosechaba wa badiri ba thuto, kalafi le ba bangwe bao ba kopaneng (NEHAWU) o ngale tiro mo porofenseng o ngongorega ka manyofonyofo mo lefapheng la pholo le gore tlhogo ya lefapha e lebogisiwe tiro.

Go ngala tiro go ne ga lebisa kwa go tlhaeleng ga melemo mo bontsing jwa ditheo tsa pholo mo porofenseng mme seno sa lebisa kwa dikhuduegong tseo di neng tsa runya kwa Mahikeng fa morago ga gore batho ba le babedi ba tlhokafale ka ntlha ya tlhaelo ya baoki kwa ditheong tsa pholo. Baagi ba ne ba simolola go ikuela gore Mahumapelo a role tiro mme dikhuduego di ne tsa aparela didika di le tharo tsa porofense e leng Ngaka Modiri Molema, Dr Ruth Segomotsi Mompati gammogo le Dr Kenneth Kaunda.

Mahumapelo o rola tiro fa morago ga metseletsele ya dikopano tseo di ntseng di tsweleditswe ke setlhopa sa borongwa seo se rometseng ke Mookamedi wa naga, Cyril Ramaphosa le lekoko leo le busang la African National Congress, go tla go batlisisa thitokgang ya dikhuduego tseo di ntseng di aparetse porofense.

Lekoko la African National Congress mo porofenseng le tlhalositse gore:

Re santse re dumela gore Mahumapelo ga a na molato go fitlhelela a bonwa molato [ke kgotlatshekelo] mme re mo phophotha legetla ka gore a beile dikgatlhegelo tsa porofense le baagi ba yona kwa godimo ga tsa gagwe.