Gaabo Motho go thebe phatswa.

Sesutlhalefaufau, Grace-Fo sa NASA se tlhatlhogela kwa lefaufaung

0 83
The Falcon 9 rocket carrying the GRACE-FO twin satellites
Rokete ya Falcon 9 eo e pagamisitseng mawelane a disethalaete tsa GRACE-FO e tsholeditswe go ipaakanyetsa tlhatlhogo, Mosupologo 21 May 2018 kwa tikwatikweng ya ‘paakanyetso tsa tshutlhakako ya 4E, kwa boemela’phofo jwa sesole jwa Vandenberg, California USA. Tlhatlhogo go simolola tshutlhakako ya lefaufau e diragetse ka 12:47 p.m. PDT [09:47 p.m nako ya Aforika Borwa], May 22.
Setshwantsho: NASA/Bill Ingalls

 

Mawelane a disethalaete ao a tlileng go ela tlhoko motsamao wa metsi a lefatshe, a tlhatlhogetse kwa lefaufaung go tswa kwa boemela’phofo jwa sesole jwa Vandenberg kwa Bogareng jwa California USA Labobedi 22 Motsheganong 2018. Seno se latela tumelano ya tirisanommogo eo e kgethegileng magareng ga Setlamo sa Bosechaba sa botsamaisi jwa diphofo le lefaufau sa Amerika (NASA) mmogo le Setheo sa dipatlisiso tsa Saense ya Lefatshe sa Jeremane (GFZ).

 

Mawelane a disethalaete a GRACE-FO, a tlile go ela tlhoko motsamao wa metsi lefatshe ka bophara. Video eno e tlhalosa gore Jang le gore goreng seno se le botlhokwa.

 

Mawelane ano a disethalaete a sutlhakaka lefaufau jaana a tsweletsa tiro eo e saleng e simologile magareng ga NASA le GFZ ya go ithuta le go ela tlhoko motsamao wa metsi lefatshe ka bophara ka go latesisa ka nepagalo, kgogo eo e fetogang ya kgogelotlase.

Magareng ga tse dingwe, mawelana ano a tlile go ela tlhoko gore metsi a pula, metsi ao a tlhatlhogang go tswa mo mawatleng mmogo le ao a elelang fa aese e tlhaologa e ya kae.